# نوع محصول شماره فنی دیتاشیت
1 پتانسیومتر 1K MODEL 534
2 IGBT 7-PACK 7MBP50RA120
3 IGBT 7-PACK 7MBR75VN120-50
4 IGBT تک SKM400GA12T4
5 ولوم تک دور 10k
6 پتانسیومتر 10K MODEL 534
7 پل دیود-تریستور 111MT160KB
8 دیود کابلی 150HF160 بدون دیتا
9 دیود کابلی 150HFR160 بدون دیتا
10 دیود کابلی 150HFR160 بدون دیتا
11 پل دیود 160MT160K
12 پل دیود سه فاز 160MT160KB
13 دیود شاتکی 185NQ015
14 دارلینگتون تک 1D500A-030
15 دارلینگتون تک 1DI150GE-100 بدون دیتا
16 دارلینگتون تک 1DI150GE-100 بدون دیتا
17 ترانزیستور دارلینگتون تک 1DI200D-100 بدون دیتا
18 دارلینگتون تک 1DI200G-100 بدون دیتا
19 دارلینگتون تک 1DI200Z-100E بدون دیتا
20 دارلینگتون تک 1DI300D-100
21 دارلینگتون تک 1DI300G-100
22 ترانزیستور دارلینگتون تک 1DI400A-120
23 دارلینگتون تک 1DI480-055 بدون دیتا
24 دارلینگتون تک 1DI480A-055
25 ولوم تک دور 1K
26 IGBT تک 1MBH60-100
27 IGBT تک 1MBH60D-100
28 IGBT تک 1MBI200N-120
29 IGBT تک 1MBI200NH-060
30 IGBT تک 1MBI200VA-120L-50
31 تک IGBT 1MBI300L-120
32 IGBT تک 1MBI300N-120
33 IGBT تک 1MBI400N-120
34 IGBT تک 1MBI400NA-120
35 IGBT تک 1MBI400S-060 بدون دیتا
36 IGBT تک 1MBI400V-120-50
37 IGBT 1MBI50L-060
38 IGBT تک 1MBI50VA-120L-50
39 IGBT تک 1MBI600LP-060
40 IGBT 1MBI600PX-120
41 IGBT تک 1MBI600PX-140
42 IGBT تک 1MBI600PX-140-03
43 IGBT 1MBI600U4-120
44 IGBT تک 1MBI600V-120-50
45 IGBT تک 1MBI800U4B-120
46 IGBT تک 1MBI900V-120-50
47 دیود شاتکی 203CMQ100R
48 IGBT فست 20N60A4D
49 دیود شاتکی 220CNQ030
50 دیود پیچی 25F120
51 دیود پیچی 25FR120
52 IGBT تک 25T120FESC
53 ترانزیستور دارلینگتون دوبل 2DI100Z-100
54 دارلینگتون دوبل 2DI150G-100 بدون دیتا
55 دارلینگتون دوبل 2DI150M-120
56 ترانزیستور دارلینگتون دوبل 2DI150Z-120
57 دارلینگتون دوبل 2DI150ZA-100
58 ترانزیستور دارلینگتون دوبل 2DI150ZA-120
59 دارلینگتون دوبل 2DI200A-060
60 ترانزیستور دارلینگتون 2DI240A055
61 ترانزیستور دارلینگتون دوبل 2DI50M-120
62 دارلینگتون دوبل 2DI50Z-120
63 ترانزیستور دارلینگتون دوبل 2DI75D-050A
64 دارلینگتون دوبل 2DI75Z-120
65 دوبل IGBT 2MBI1000VXB-170E-50
66 دوبل IGBT 2MBI100NC-120
67 IGBT 2MBI100S-120
68 IGBT 2MBI100TA-060-50
69 دوبل IGBT 2MBI100U4A-120-50
70 دوبل IGBT 2MBI100VA-120-50
71 دوبل IGBT 2MBI150NC-060
72 دوبل IGBT 2MBI150U2A-060-50 بدون دیتا
73 دوبل IGBT 2MBI150U4A-120-50
74 دوبل IGBT 2MBI150US-120-50 بدون دیتا
75 دوبل IGBT 2MBI150VA-120-50
76 دوبل IGBT 2MBI150VB-120-50
77 دوبل IGBT 2MBI150VH-170-50
78 دوبل IGBT 2MBI200F-060 بدون دیتا
79 دوبل IGBT 2MBI200NB120
80 دوبل IGBT 2MBI200S-120
81 دوبل IGBT 2MBI200TC-060-01 بدون دیتا
82 دوبل IGBT 2MBI200U4B-120-50
83 IGBT 2MBI200U4D-120
84 IGBT دوبل 2MBI200U4H-120
85 IGBT 2MBI200U4H-120-50
86 دوبل IGBT 2MBI200VA-060-50
87 IGBT دوبل 2MBI200VB-120-50
88 دوبل IGBT 2MBI200VH-120-50
89 دوبل IGBT 2MBI200VH-170-50
90 دوبل IGBT 2MBI300N-060
91 IGBT دوبل 2MBI300U2B-060-50
92 دوبل IGBT 2MBI300U2B-060B-54
93 IGBT دوبل 2MBI300U4H-120
94 دوبل IGBT 2MBI300U4H-120-50
95 IGBT 6-PACK 2MBI300U4J-120-50
96 دوبل IGBT 2MBI300U4N-120-50
97 دوبل IGBT 2MBI300VB-060-50
98 دوبل IGBT 2MBI300VB-060-50
99 دوبل IGBT 2MBI300VE-120-50
100 دوبل IGBT 2MBI300VH-120-50
101 دوبل IGBT 2MBI300VH-170-50
102 IGBT دوبل 2MBI300VN-120-50
103 دوبل IGBT 2MBI400U2B-060
104 دوبل IGBT 2MBI400U2B-060-50
105 دوبل IGBT 2MBI400U2B-060B-54
106 دوبل IGBT 2MBI400U4H-120-50
107 دوبل IGBT 2MBI400U4H-170-50
108 دوبل IGBT 2MBI400VB-060-50
109 IGBT 2MBI450U4E-120
110 IGBT 6-PACK 2MBI450U4J-120-50
111 دوبل IGBT 2MBI450VE-120-50
112 دوبل IGBT 2MBI450VH-120-50
113 دوبل IGBT 2MBI450VJ-120-50
114 IGBT دوبل 2MBI450VN-120-50
115 IGBT دوبل 2MBI450VN-170-50
116 دوبل IGBT 2MBI50N-120
117 IGBT 2MBI50N-120
118 دوبل IGBT 2MBI600VE-060-50
119 IGBT 2MBI600VE-120-50
120 IGBT دوبل 2MBI600VJ-120-50
121 دوبل IGBT 2MBI600VN-120-50
122 دوبل IGBT 2MBI75N-120
123 دوبل IGBT 2MBI75U4A-120-50
124 دوبل IGBT 2MBI75VA-120-50
125 پاور ماسفت 2N7002DW
126 ماسفت 2SK2225
127 ماسفت 2SK3878
128 ماسفت 2SK4107
129 IGBT DRIVER 2SP0115T2A0-12
130 ولوم تک دور 3.3K بدون دیتا
131 دیود کابلی 300HF160 بدون دیتا
132 دیود کابلی 300HFR160 بدون دیتا
133 دیود کابلی 300U120 بدون دیتا
134 دیود کابلی 300UR120 بدون دیتا
135 پل دیود سه فاز 30G6P41
136 IGBT قدرت 30J122A
137 پل دیود تک فاز 36MB160A
138 پل دیود سه فاز 36MT120A
139 THREE PHASE BRIDGE 36MT160
140 دیود شاتکی 401CNQ045 بدون دیتا
141 IGBT 40G120HD
142 دیود پیچی 40HF120
143 دیود پیچی 40HF160 بدون دیتا
144 دیود پیچی 40HF160
145 دیود پیچی 40HFR120
146 دیود پیچی 40HFR160 بدون دیتا
147 دیود پیچی 40HFR160
148 IGBT تک 40N120FL2
149 IGBT تک 40N60NPFD
150 IGBT قدرت 40QR21
151 IGBT تک 40T65FDSC
152 IGBT 40T65QES بدون دیتا
153 IGBT-4Pack 4MBI400VG-060R
154 دیود پیچی 50HF120 بدون دیتا
155 دیود پیچی 50HFR120 بدون دیتا
156 IGBT تک 50JR22
157 پل دیود - تریستور 51MT160KB
158 ولوم تک دور 5K
159 پتانسیومتر 5K MODEL 534
160 IGBT تک 5N2008
161 دوبل دیود 5SLG0600P450300
162 تریستور دیسکی فاز کنترل 5STP08G6500
163 تریستور دیسکی فاز کنترل 5STP18F1800
164 IGBT تک 60N60FD1
165 IGBT تک 60N60NPFD
166 IGBT قدرت 60PR21
167 دارلینگتون شش تایی 6DI100A-050
168 ترانزیستور دارلینگتون 6DI100A-060
169 ترانزیستور دارلینگتون 6DI120C-060 بدون دیتا
170 ترانزیستور دارلینگتون 6DI150A-060 بدون دیتا
171 ترانزیستور دارلینگتون 6DI15A-050
172 دارلینگتون شش تایی 6DI15A-060
173 دارلینگتون شش تایی 6DI15A-120
174 ترانزیستور دارلینگتون 6DI20MS-050A
175 دارلینگتون شش تایی 6DI30A-120
176 ترانزیستور دارلینگتون 6DI30B-050
177 دارلینگتون شش تایی 6DI30B-060
178 دارلینگتون شش تایی 6DI75A-050
179 IGBT 6MBI100FA-060
180 IGBT 6-PACK 6MBI100NA-060A بدون دیتا
181 IGBT 6-PACK 6MBI100S-120-50
182 IGBT 7-PACK 6MBI100U4B-120-50
183 IGBT 6-PACK 6MBI100VA-120-50
184 IGBT 6-PACK 6MBI100VB-120-50
185 IGBT 6-PACK 6MBI100VX-120-50
186 IGBT 6-PACK 6MBI100VX-170-50
187 IGBT 6-PACK 6MBI150U4B-120-50 بدون دیتا
188 IGBT 6-PACK 6MBI150VX-120-50
189 IGBT 6-PACK 6MBI15GS-060
190 IGBT 6-PACK 6MBI15L-120
191 IGBT 6-PACK 6MBI225V-120-50
192 IGBT 6MBI25GS-060 بدون دیتا
193 IGBT 6MBI25S-120
194 IGBT 6MBI25S-120
195 IGBT 6-PACK 6MBI300V-120-50
196 IGBT 6MBI30L-060
197 IGBT 6MBI450V-120-50
198 IGBT 6-PACK 6MBI50FA-060-01
199 IGBT 6-PACK 6MBI50L-060
200 IGBT 6-PACK 6MBI50L-120
201 IGBT 6-PACK 6MBI50S-120
202 IGBT 6-PACK 6MBI50S-120-50
203 IGBT 6-PACK 6MBI50VA-120-50
204 IGBT 6-PACK 6MBI550V-120-50
205 IGBT 6MBI75F-060
206 IGBT 6-PACK 6MBI75S-120-02
207 IGBT 6-PACK 6MBI75S-120-50
208 IGBT 6MBI75U4A-120
209 IGBT 6MBI75U4A-120
210 IGBT 6-PACK 6MBP100JA060 بدون دیتا
211 IGBT 6-PACK 6MBP100NA060
212 IGBT 6-PACK 6MBP100NA060-01
213 IGBT 6-PACK 6MBP100RA060-01
214 IGBT 6-PACK 6MBP100RH060
215 IGBT 6-PACK IPM 6MBP100RSA120-03 بدون دیتا
216 IGBT 6-PACK 6MBP100XBA065-50 بدون دیتا
217 IGBT 6-PACK 6MBP10VAA120-50
218 IGBT 6-PACK 6MBP10XRHA120-50
219 IGBT 6-PACK 6MBP15XSD060-50
220 IGBT 6-PACK 6MBP15XSF060-50
221 IGBT 6-PACK 6MBP160RUA060-01
222 IGBT 6-PACK 6MBP20JB060
223 IGBT 6-PACK 6MBP20JB060-03 بدون دیتا
224 IGBT 6-PACK 6MBP20RH060
225 IGBT 6-PACK 6MBP20RTA060
226 IGBT 6-PACK 6MBP20XRHA065-50
227 IGBT 6-PACK 6MBP20XSD060-50
228 IGBT 6-PACK 6MBP20XSF060-50
229 IGBT 6-PACK 6MBP25XAA120-50
230 IGBT 6-PACK 6MBP25XBA120-50
231 IGBT 6-PACK 6MBP25XBA120-50
232 IGBT 6-PACK 6MBP30RH060
233 IGBT 6-PACK 6MBP30RH060-50
234 IGBT 6-PACK 6MBP30VSC060-50
235 IGBT 6-PACK 6MBP30XRHA065-50
236 IGBT 6-PACK 6MBP30XSD060-50
237 IGBT 6-PACK 6MBP30XSF060-50
238 IGBT 6-PACK 6MBP35XAA120-50
239 IGBT 6-PACK 6MBP35XBA120-50 بدون دیتا
240 IGBT 6-PACK 6MBP35XSD060-50
241 IGBT 6-PACK 6MBP35XSF060-50
242 IGBT 6-PACK 6MBP50RA-060
243 IGBT 6-PACK 6MBP50RA-060-01
244 IGBT 6-PACK 6MBP50RA-060-55
245 IGBT 6-PACK 6MBP50RH060 بدون دیتا
246 IGBT 6-PACK 6MBP50XAA065-50
247 IGBT 6-PACK 6MBP50XBA065-50
248 IGBT 6-PACK 6MBP50XBA120-50 بدون دیتا
249 IGBT 6-PACK 6MBP50XTA065-50
250 IGBT 6-PACK 6MBP50XTC065-50
251 IGBT 6-PACK 6MBP75RA-060
252 IGBT 6-PACK 6MBP75RA120
253 IGBT 6-PACK 6MBP75RH060 بدون دیتا
254 IGBT 6-PACK 6MBP75XAA065-50
255 IGBT 6-PACK 6MBP75XBA065-50 بدون دیتا
256 IGBT 6-PACK 6MBP75XTA065-50
257 IGBT 6-PACK 6MBP75XTC065-50
258 IGBT 6MBR20SA060S بدون دیتا
259 IGBT 6-PACK 6MBR30SA060-50
260 IGBT 6-PACK 6MBR30SA060S-50
261 پل دیود سه فاز 6RI100G-160
262 پل دیود سه فاز 6RI300G-160
263 دیود پیچی 70HF120
264 دیود پیچی 70HF160 بدون دیتا
265 دیود پیچی 70HF160
266 دیود پیچی 70HFR120
267 دیود پیچی 70HFR160 بدون دیتا
268 IGBT 75G60HD
269 IGBT تک 75N60FL2
270 IGBT الترا فست 75N65FL2
271 IGBT 7-PACK 7MBI100N-060
272 IGBT 7-PACK 7MBI100U4E-120-50 بدون دیتا
273 IGBT 7-PACK 7MBI100U4S-120-50 بدون دیتا
274 IGBT 7-PACK 7MBI40N-120
275 IGBT 7MBI50N-120
276 IGBT 7-PACK 7MBI75N-060
277 IGBT 7-PACK 7MBI75SA-120B-50 بدون دیتا
278 IGBT 7-PACK 7MBP100RA060
279 IGBT 7-PACK 7MBP100RA060-01
280 IGBT 7-PACK IPM 7MBP100RA120
281 IGBT 7-PACK 7MBP100VDA120-50
282 IGBT 7-PACK 7MBP150KB060-03 بدون دیتا
283 IGBT-IPM R series 7MBP150RA060
284 IGBT 7-PACK 7MBP150RA120 بدون دیتا
285 IGBT-IPM R series 7MBP150RA120-05
286 IGBT 7-PACK 7MBP150RF060 بدون دیتا
287 IGBT 7-PACK IPM 7MBP150RF060-01 بدون دیتا
288 IGBT 7-PACK 7MBP150VEA120-50
289 IGBT 7-PACK 7MBP150VEA120-50
290 IGBT 7-PACK IPM 7MBP160RUA060
291 IGBT 7-PACK 7MBP25XJA120-50 بدون دیتا
292 IGBT 7-PACK 7MBP35XJA120-50 بدون دیتا
293 IGBT 7-PACK 7MBP50RA060
294 IGBT IPM 7-PACK 7MBP50RA060-01
295 IGBT 7-PACK 7MBP50RJ120
296 IGBT 7-PACK 7MBP50RJ120-50
297 IGBT 7-PACK 7MBP50XJA065-50 بدون دیتا
298 IGBT 7-PACK 7MBP75NA060 بدون دیتا
299 IGBT 7MBP75RA-120-05
300 IGBT 7-PACK IPM 7MBP75RA120
301 IGBT 7-PACK 7MBP75RA120-05
302 IGBT 7-PACK IPM 7MBP75RJ120
303 IGBT 7-PACK 7MBP75RJ120-50
304 IGBT 7-PACK 7MBP75XJA065-50 بدون دیتا
305 IGBT 7-PACK 7MBR100U2B060-50
306 IGBT 7MBR100U4B120-50
307 IGBT 7-PACK 7MBR100VB060-50
308 IGBT 7-PACK 7MBR100VN120-50
309 IGBT 7-PACK 7MBR100VR060-50
310 IGBT 7-PACK 7MBR100VR120-50
311 IGBT 7-PACK 7MBR10SA120
312 IGBT 7-PACK 7MBR10SC120-50
313 IGBT 7-PACK 7MBR150VN120-50
314 IGBT 7-PACK 7MBR150VR060-50
315 IGBT 7-PACK 7MBR150VR120-50
316 IGBT 7MBR15SA120-50
317 IGBT 7-PACK 7MBR15SC120-50
318 IGBT 7-PACK 7MBR20SA060
319 IGBT 7MBR25NF120
320 IGBT 7-PACK 7MBR25SA120-50
321 IGBT 7-PACK 7MBR25SC120-50
322 IGBT 7-PACK 7MBR25UA120-50
323 IGBT 7-PACK 7MBR25VA120-50
324 IGBT 7MBR25VA120-50
325 IGBT 7-PACK 7MBR25VM120-50
326 IGBT 7-PACK 7MBR25VP120-50
327 IGBT 7-PACK 7MBR30NE060
328 IGBT 7-PACK 7MBR30U2A060-50
329 IGBT 7-PACK 7MBR35SB120
330 IGBT 7MBR35SB120-50
331 IGBT 7MBR35SD120-50
332 IGBT 7-PACK 7MBR35U4P120 بدون دیتا
333 IGBT 7-PACK 7MBR35UA120-50
334 IGBT 7-PACK 7MBR35UB120-50
335 IGBT 7-PACK 7MBR35VA120-50
336 IGBT 7-PACK 7MBR35VA120-50
337 IGBT 7MBR35VA120-50
338 IGBT 7-PACK 7MBR35VB120-50
339 IGBT 7MBR35VM120-50
340 IGBT 7-PACK 7MBR35VP120-50
341 IGBT 7MBR50NE-060
342 IGBT 7-PACK 7MBR50NF060
343 IGBT 7-PACK 7MBR50NH060 بدون دیتا
344 IGBT 7-PACK 7MBR50SA060-50
345 IGBT 7-PACK 7MBR50SA120-50
346 IGBT 7-PACK 7MBR50SB060-50
347 IGBT 7-PACK 7MBR50SB120
348 IGBT 7MBR50SB120-50
349 IGBT 7-PACK دارای کانورتر داخلی با تریستور و ترمز 7MBR50SD120-50
350 IGBT 7-PACK 7MBR50U2A060-50
351 IGBT 7MBR50U4P120-50 بدون دیتا
352 IGBT 7MBR50UA120-50
353 IGBT 7MBR50UB120-50
354 IGBT 7-PACK 7MBR50VA060-50
355 IGBT 7-PACK 7MBR50VB120-50
356 IGBT 7-PACK 7MBR50VB120-50
357 IGBT 7-PACK 7MBR50VM120-50
358 ماژول IGBT 7MBR50VN120-50
359 IGBT 7-PACK 7MBR50VP060-50
360 IGBT 7-PACK 7MBR50VP120-50
361 IGBT 7-PACK 7MBR50VR120-50
362 IGBT 7-PACK 7MBR75SB120-50
363 IGBT 7-PACK 7MBR75U2B-060-50
364 IGBT 7-PACK 7MBR75U4B120
365 IGBT 7MBR75U4B120-50
366 IGBT 7-PACK 7MBR75VB060-50
367 IGBT 7-PACK 7MBR75VB120-50
368 IGBT 7MBR75VR120-50
369 ماسفت 7N60B
370 دیود شاتکی 80CNQ045ASM
371 دیود پیچی 80HFR120 بدون دیتا
372 دیود پیچی 85HF120
373 دیود پیچی 85HF160 بدون دیتا
374 دیود پیچی 85HF160
375 دیود پیچی 85HFR12
376 دیود پیچی 85HFR160 بدون دیتا
377 پل دیود-تریستور 91MT160KB
378 ic درایور موتور A6252
379 آی سی تغذیه سوئیچینگ A6252M
380 ولوم تک دور ABW1-100R
381 ولوم تک دور ABW1-220R
382 ولوم تک دور ABW1-25K
383 ولوم تک دور ABW1-500R
384 ولوم تک دور ABW1-50K
385 آی سی ACS1025T
386 پاور ماسفت AIMW120R035M1H
387 پاور ماسفت AIMW120R045M1
388 پاور ماسفت AIMW120R060M1H
389 پاور ماسفت AIMW120R080M1
390 میکروکنترلر ATMEGA649V-8AU
391 پاور ماسفت AUIRF1324WL
392 پاور ماسفت AUIRF1405ZS-7P
393 پاور ماسفت AUIRF4905
394 پاور ماسفت AUIRF4905
395 پاور ماسفت AUIRF4905S
396 پاور ماسفت AUIRF5210S
397 پاور ماسفت AUIRF6215S
398 پاور ماسفت AUIRF7342Q
399 پاور ماسفت AUIRF7647S2TR
400 پاور ماسفت AUIRF7648M2TR
401 پاور ماسفت AUIRF7675M2
402 پاور ماسفت AUIRF7739L2
403 پاور ماسفت AUIRF7759L2
404 پاور ماسفت AUIRF7769L2
405 پاور ماسفت AUIRF7799L2
406 پاور ماسفت AUIRFB8407
407 پاور ماسفت AUIRFP4568
408 پاور ماسفت AUIRFR4292
409 پاور ماسفت AUIRFR4620
410 پاور ماسفت AUIRFR48Z
411 پاور ماسفت AUIRFR540Z
412 پاور ماسفت AUIRFR5410
413 پاور ماسفت AUIRFS3107
414 پاور ماسفت AUIRFS3306
415 پاور ماسفت AUIRFS4127
416 پاور ماسفت AUIRFS4310Z
417 پاور ماسفت AUIRFS6535
418 پاور ماسفت AUIRFS8409-7P
419 پاور ماسفت AUIRL7732S2TR
420 وریستور B32K230
421 وریستور B32k275
422 وریستور B40K275
423 وریستور B60K275
424 پاور ماسفت BSB028N06NN3 G
425 پاور ماسفت BSB056N10NN3 G
426 پاور ماسفت BSB104N08NP3 G
427 پاور ماسفت BSB165N15NZ3 G
428 پاور ماسفت BSC007N04LS6
429 پاور ماسفت BSC009NE2LS5I
430 پاور ماسفت BSC010N04LS6
431 پاور ماسفت BSC010N04LSI
432 پاور ماسفت BSC016N06NS
433 پاور ماسفت BSC016N06NSSC
434 پاور ماسفت BSC018N04LS G
435 پاور ماسفت BSC018NE2LSI
436 پاور ماسفت BSC019N04NS G
437 پاور ماسفت BSC019N08NS5
438 پاور ماسفت BSC021N08NS5
439 پاور ماسفت BSC025N03MS G
440 پاور ماسفت BSC025N08LS5
441 پاور ماسفت BSC026N02KS G
442 پاور ماسفت BSC027N04LS G
443 پاور ماسفت BSC028N06NSSC
444 پاور ماسفت BSC028N06NST
445 پاور ماسفت BSC030N03MS G
446 پاور ماسفت BSC030N04NS G
447 پاور ماسفت BSC032N04LS
448 پاور ماسفت BSC032NE2LS
449 پاور ماسفت BSC034N03LS G
450 پاور ماسفت BSC034N10LS5
451 پاور ماسفت BSC035N04LS G
452 پاور ماسفت BSC036NE7NS3 G
453 پاور ماسفت BSC040N10NS5
454 پاور ماسفت BSC042N03MS G
455 پاور ماسفت BSC042NE7NS3 G
456 پاور ماسفت BSC046N02KS G
457 پاور ماسفت BSC0501NSI
458 پاور ماسفت BSC0503NSI
459 پاور ماسفت BSC050N03LS G
460 پاور ماسفت BSC050N04LS G
461 پاور ماسفت BSC054N04NS G
462 پاور ماسفت BSC057N03LS G
463 پاور ماسفت BSC057N08NS3 G
464 پاور ماسفت BSC070N10NS3 G
465 پاور ماسفت BSC072N08NS5
466 پاور ماسفت BSC076N04ND
467 پاور ماسفت BSC076N06NS3 G
468 پاور ماسفت BSC080N03MS G
469 پاور ماسفت BSC0901NS
470 پاور ماسفت BSC0909NS
471 پاور ماسفت BSC090N03LS G
472 پاور ماسفت BSC0921NDI
473 پاور ماسفت BSC0923NDI
474 پاور ماسفت BSC0924NDI
475 پاور ماسفت BSC093N15NS5
476 پاور ماسفت BSC098N10NS5
477 پاور ماسفت BSC0993ND
478 پاور ماسفت BSC0996NS
479 پاور ماسفت BSC100N06LS3 G
480 پاور ماسفت BSC100N10NSF G
481 پاور ماسفت BSC109N10NS3 G
482 پاور ماسفت BSC110N06NS3 G
483 پاور ماسفت BSC118N10NS G
484 پاور ماسفت BSC120N03LS G
485 پاور ماسفت BSC123N08NS3 G
486 پاور ماسفت BSC12DN20NS3 G
487 پاور ماسفت BSC13DN30NSFD
488 پاور ماسفت BSC150N03LD G
489 پاور ماسفت BSC160N10NS3 G
490 پاور ماسفت BSC190N12NS3 G
491 پاور ماسفت BSC190N15NS3 G
492 پاور ماسفت BSC340N08NS3 G
493 پاور ماسفت BSC360N15NS3 G
494 پاور ماسفت BSC430N25NSFD
495 پاور ماسفت BSC440N10NS3 G
496 پاور ماسفت BSC600N25NS3 G
497 پاور ماسفت BSC900N20NS3 G
498 پاور ماسفت BSD214SN
499 پاور ماسفت BSD223P
500 پاور ماسفت BSD235N
501 پاور ماسفت BSD314SPE
502 پاور ماسفت BSD316SN
503 پاور ماسفت BSD840N
504 پاور ماسفت BSF134N10NJ3 G
505 پاور ماسفت BSF450NE7NH3
506 پاور ماسفت BSL307SP
507 پاور ماسفت BSL806N
508 IGBT BSM100GD120DN2
509 IGBT 6-PACK BSM100GD120DN2
510 IGBT 6-PACK BSM100GT120DN2
511 IGBT 6-PACK BSM100GT120DN2
512 IGBT BSM100GT120DN2
513 IGBT 7-PACK BSM10GP120
514 تک IGBT BSM150GAL120D بدون دیتا
515 IGBT تک BSM150GAL120DN2
516 IGBT دوبل BSM150GB120DLC
517 IGBT BSM150GB120DN2
518 IGBT دوبل BSM150GB170DLC
519 IGBT دوبل BSM150GB60DLC
520 IGBT 6-PACK BSM150GT120DN2
521 IGBT 6-PACK BSM15GD100D
522 IGBT 6-PACK BSM15GD120DN2
523 IGBT 7-PACK BSM15GP120
524 IGBT 7-PACK BSM15GP60
525 IGBT تک BSM200GA120DN11
526 IGBT تک BSM200GA120DN2
527 IGBT دوبل BSM200GB120DLC
528 دوبل IGBT BSM200GB120DN2
529 دوبل IGBT BSM200GB170DLC
530 IGBT دوبل BSM200GB60DLC
531 IGBT تک BSM25GAL100D
532 IGBT 6-PACK BSM25GD100D
533 IGBT 6-PACK BSM25GD120DN2
534 IGBT 6-PACK BSM25GD120DN2-پایه بلند
535 IGBT 7-PACK BSM25GP120
536 IGBT تک BSM300GA120DN2
537 IGBT تک BSM300GA160D بدون دیتا
538 دوبل IGBT BSM300GB120DLC
539 IGBT 7-PACK BSM30GP60
540 IGBT 7-PACK BSM30GP60-B2
541 IGBT تک BSM400GA120DL
542 IGBT تک BSM400GA120DLC
543 IGBT تک BSM400GA120DN2
544 دوبل IGBT BSM50GB100D
545 دوبل IGBT BSM50GB120DN2
546 دوبل IGBT BSM50GB160D بدون دیتا
547 IGBT 6-PACK BSM50GD120DN2
548 IGBT 6-PACK BSM50GD120DN2
549 IGBT 6-PACK BSM50GD60DN2
550 IGBT 7-PACK BSM50GP120
551 IGBT 6-PACK BSM50GX120DN2 بدون دیتا
552 IGBT تک BSM75GAL120D
553 IGBT تک BSM75GAL120DN2
554 دوبل IGBT BSM75GB120DN2
555 IGBT BSM75GD120DLC
556 IGBT 6-PACK BSM75GD120DN2
557 پاور ماسفت BSO033N03MS G
558 پاور ماسفت BSO040N03MS G
559 پاور ماسفت BSO110N03MS G
560 پاور ماسفت BSO150N03MD G
561 پاور ماسفت BSO200P03S H
562 پاور ماسفت BSO203SP H
563 پاور ماسفت BSO220N03MD G
564 پاور ماسفت BSO612CV G
565 پاور ماسفت BSO613SPV G
566 پاور ماسفت BSP125
567 پاور ماسفت BSP135
568 پاور ماسفت BSP135I
569 پاور ماسفت BSP149
570 پاور ماسفت BSP170P
571 پاور ماسفت BSP297
572 پاور ماسفت BSP322P
573 پاور ماسفت BSP324
574 پاور ماسفت BSP88
575 پاور ماسفت BSP89
576 پاور ماسفت BSR202N
577 پاور ماسفت BSR316P
578 پاور ماسفت BSR802N
579 پاور ماسفت BSR92P
580 پاور ماسفت BSS119N
581 پاور ماسفت BSS123I
582 پاور ماسفت BSS126
583 پاور ماسفت BSS131
584 پاور ماسفت BSS131
585 پاور ماسفت BSS139
586 پاور ماسفت BSS139I
587 پاور ماسفت BSS192P
588 پاور ماسفت BSS205N
589 پاور ماسفت BSS214N
590 پاور ماسفت BSS214NW
591 پاور ماسفت BSS225
592 پاور ماسفت BSS308PE
593 پاور ماسفت BSS7728N
594 پاور ماسفت BSS806NE
595 پاور ماسفت BSS816NW
596 پاور ماسفت BSS87
597 پاور ماسفت BSZ025N04LS
598 پاور ماسفت BSZ031NE2LS5
599 پاور ماسفت BSZ034N04LS
600 پاور ماسفت BSZ035N03LS G
601 پاور ماسفت BSZ035N03MS G
602 پاور ماسفت BSZ040N04LS G
603 پاور ماسفت BSZ0500NSI
604 پاور ماسفت BSZ0503NSI
605 پاور ماسفت BSZ0506NS
606 پاور ماسفت BSZ050N03LS G
607 پاور ماسفت BSZ050N03MS G
608 پاور ماسفت BSZ058N03LS G
609 پاور ماسفت BSZ063N04LS6
610 پاور ماسفت BSZ070N08LS5
611 پاور ماسفت BSZ084N08NS5
612 پاور ماسفت BSZ088N03LS G
613 پاور ماسفت BSZ0909NS
614 پاور ماسفت BSZ097N04LS G
615 پاور ماسفت BSZ099N06LS5
616 پاور ماسفت BSZ100N03LS G
617 پاور ماسفت BSZ100N03MS G
618 پاور ماسفت BSZ100N06LS3 G
619 پاور ماسفت BSZ110N06NS3 G
620 پاور ماسفت BSZ120P03NS3 G
621 پاور ماسفت BSZ123N08NS3 G
622 پاور ماسفت BSZ130N03LS G
623 پاور ماسفت BSZ130N03MS G
624 پاور ماسفت BSZ150N10LS3 G
625 پاور ماسفت BSZ16DN25NS3 G
626 پاور ماسفت BSZ180P03NS3 G
627 پاور ماسفت BSZ22DN20NS3 G
628 پاور ماسفت BSZ42DN25NS3 G
629 پاور ماسفت BSZ440N10NS3 G
630 پاور ماسفت BSZ900N15NS3 G
631 پاور ماسفت BSZ900N20NS3 G
632 IGBT BUP314
633 IGBT BUP403
634 IGBT Chip Technology & Features
635 CURRENT-TRANSDUCER CKSR-50-NP
636 CURRENT-TRANSDUCER CKSR15-NP
637 دوبل IGBT CM1000E2UA-24A بدون دیتا
638 دوبل IGBT CM1000E2UA-24D بدون دیتا
639 دوبل IGBT CM100DY-12H
640 دوبل IGBT CM100DY-24A
641 IGBT CM100DY-24H
642 دوبل IGBT CM100DY-24NF
643 ماژول IGBT 7-PACK CM100RL-24NF
644 IGBT 6-PACK CM100TF-24H
645 ماژول IGBT 6-PACK CM100TU-24F
646 IGBT 6-PACK CM100TX-24T
647 دوبل IGBT CM1400DU-24NF
648 IGBT CM150DY-12H
649 دوبل IGBT CM150DY-12NF
650 دوبل IGBT CM150DY-24A
651 دوبل IGBT CM150DY-24H
652 دوبل IGBT CM150DY-24NF
653 ماژول IGBT CM150RX1-24A بدون دیتا
654 IGBT 6-PACK CM15TF-12E
655 IGBT 6-PACK CM15TF-24E
656 دوبل IGBT CM200DY-12NF
657 دوبل IGBT CM200DY-24A
658 دوبل IGBT CM200DY-24NF
659 IGBT تک CM200HA-24H
660 IGBT تک CM200HG-130H
661 IGBT 6-PACK CM20TF-12H
662 IGBT 6-PACK CM20TF-24H
663 IGBT 7-PACK CM25MD-24H
664 IGBT 6-PACK CM25MD1-24H
665 دوبل IGBT CM300DU-24F
666 دوبل IGBT CM300DU-24H
667 دوبل IGBT CM300DX-24T
668 دوبل IGBT CM300DY-12NF
669 دوبل IGBT CM300DY-24A
670 دوبل IGBT CM300DY-24NF
671 IGBT 7-PACK CM30MD-12H
672 IGBT 7-PACK CM35MXB2-24A
673 دوبل IGBT CM400DU-24H
674 دوبل IGBT CM400DY-24A
675 دوبل IGBT CM400DY-24NF
676 تک IGBT CM400HA-24A
677 تک IGBT CM400HA-24H
678 دوبل IGBT CM450DXP-24T
679 تک IGBT CM500HA-34A
680 IGBT 4-Pack CM50BU-24H
681 دوبل IGBT CM50DY-12H
682 دوبل IGBT CM50DY-24H
683 دوبل IGBT CM600DU-24NF
684 IGBT CM600DY-12NF
685 دوبل IGBT CM600DY-24A
686 IGBT تک CM600HA-24A210G
687 IGBT CM600HA-24H
688 دوبل IGBT CM75DY-12H
689 IGBT CM75DY-24H
690 IGBT 6-PACK CM75TU-24F
691 دوبل IGBT CM900DU-24NF
692 IGBT 7-PACK CP10TD1-24A
693 IGBT CP15TD1-24A
694 IGBT CP20TD1-24A
695 IGBT 7-PACK CP25TD1-24A
696 IGBT 6-PACK CPV362M4U
697 IGBT 6-PACK CPV363M4F
698 IGBT 6-PACK CPV364M4F
699 تریستور کابلی CS142-12IO8
700 تریستور پیچی CS23-12IO2
701 تریستور پیچی CS35-12IO4
702 ماژول بلوک تریستور تک CSD3080H
703 IGBT CT60AM
704 پل دیود CVM25CC160 بدون دیتا
705 پل دیود سه فاز با تریستور CVM50BB160 بدون دیتا
706 ترانزیستور تک D44H8
707 ماسفت D45H11
708 دیود دوبل کاتد مشترک فست D9202
709 دوبل دیود DD200S33K2C
710 پل دیود با چاپر DDB6U100N12RR
711 پل دیود سه فاز با چاپر Brake DDB6U104N16RR
712 پل دیود با چاپر Brake DDB6U134N16RR
713 پل دیود DDB6U205N16L
714 پل دیود سه فاز DDB6U205N16L (کپی - ساخت چین)
715 پل دیود سه فاز DDB6U215N16L
716 پل دیود سه فاز با چاپر Brake DDB6U75N16W1R
717 پل دیود سه فاز DF100AA160
718 پاور ماسفت DF11MR12W1M1P_B11
719 پل دیود سه فاز DF150AA160
720 تک IGBT DF150R12RT4
721 پل دیود سه فاز DF200AA160
722 پل دیود سه فاز DF20DB80
723 پاور ماسفت DF23MR12W1M1P_B11
724 پل دیود سه فاز DF30CA160
725 پل دیود سه فاز + تریستور DFA100BA160
726 پل دیود سه فاز + تریستور DFA200AA160
727 پل دیود سه فاز + تریستور DFA50BA160
728 IGBT تک DG100X07T2
729 تک IGBT DG10X06T1
730 تک IGBT DG120X07T2
731 IGBT تک DG15X06T1
732 تک IGBT DG15X12T2
733 تک IGBT DG20X06T1
734 تک IGBT DG20X06T2
735 IGBT تک DG25F12T2
736 IGBT تک DG25X12T2
737 تک IGBT DG30X06T2
738 تک IGBT DG30X07T2
739 تک IGBT DG40F12T2
740 IGBT تک DG40Q12T2
741 تک IGBT DG40X12T2
742 تک IGBT DG50X06T2
743 IGBT تک DG50X07T2
744 تک IGBT DG50X12T2
745 IGBT تک DG75X07T2
746 IGBT تک DG75X12T2
747 IGBT 6-PACK DP25F1200
748 درایو سه فاز موتور BLDC DRV10983
749 دیود پیچی DS17-12A
750 دیود پیچی DS35-16A
751 دیود پیچی DSA17-16A
752 دیود پیچی DSA75-16B
753 دیود پیچی DSAI17-16A
754 دیود پیچی DSAI75-16B
755 دیود تک DSEI12-12A
756 دیود تک DSEI20-12A
757 دوبل دیود FAST DSEI2X101-12A
758 دیود دوبل Fast DSEI2X31-12B
759 دوبل دیود FAST DSEI2X61-12B
760 دیود تک DSEI30-12A
761 دیود تک FAST DSEI60-12A
762 دیود دوبل Fast DSEP2X31-06A
763 دیود پیچی DSI17-12A
764 دیود پیچی DSI75-12B
765 دارلینگتون تک ETF81-060
766 دارلینگتون تک ETG81-050
767 دارلینگتون تک ETK81-050
768 دارلینگتون تک ETK81-060
769 ترانزیستور دارلینگتون تک ETK85-050
770 دارلینگتون تک ETK85-060
771 دارلینگتون تک ETN81-055
772 دارلینگتون تک ETN85/050
773 ترانزیستور دارلینگتون EVK31-050
774 ترانزیستور دارلینگتون دوبل EVK31-060
775 ترانزیستور دارلینگتون دوبل EVK71-060
776 دارلینگتون دوبل EVL31-050
777 ترانزیستور دارلینگتون دوبل EVL32-060
778 ترانزیستور دارلینگتون دوبل EVM31-060
779 دارلینگتون دوبل EVM32-050A
780 IGBT DRIVER EXB840
781 IGBT DRIVER EXB841
782 پاور ماسفت F3L11MR12W2M1_B65
783 پاور ماسفت F3L11MR12W2M1_B74
784 پاور ماسفت F3L15MR12W2M1_B69
785 IGBT 4-Pack F4-100R12KS4
786 پاور ماسفت F4-11MR12W2M1_B76
787 IGBT 4-Pack F4-150R12KS4
788 دوبل IGBT F4-400R12KS4-B2
789 IGBT 4-Pack F4-50R12KS4
790 IGBT 4-Pack F4-50R12MS4
791 IGBT 4-Pack F4-75R12KS4
792 Power Mosfet FA57SA50LC
793 IGBT 6-PACK FB20R06KL4
794 IGBT 7-PACK FB20R06KL4-B1
795 IGBT 6-PACK FCBS0550
796 تک IGBT FD150R12RT4
797 تک IGBT FD200R12KE3
798 دوبل IGBT FF1000R17IE4
799 دوبل IGBT FF100R12KS4
800 دوبل IGBT FF100R12KT3
801 دوبل IGBT FF100R12KT4
802 دوبل IGBT FF100R12RT4
803 پاور ماسفت FF11MR12W1M1_B70
804 دوبل IGBT FF1200R17KE3
805 دوبل IGBT FF1200R17KE3-B2
806 دوبل IGBT FF150R12KS4
807 دوبل IGBT FF150R12KT3G
808 دوبل IGBT FF200R12KE4
809 دوبل IGBT FF200R12KS4
810 دوبل IGBT FF200R12KT3
811 دوبل IGBT FF200R12KT4
812 پاور ماسفت FF23MR12W1M1_B11
813 پاور ماسفت FF2MR12KM1
814 IGBT FF300R06KF2
815 دوبل IGBT FF300R12KE3
816 دوبل IGBT FF300R12KE4
817 دوبل IGBT FF300R12KS4
818 دوبل IGBT FF300R12KT3
819 دوبل IGBT FF300R12KT4
820 پاور ماسفت FF3MR12KM1P
821 دوبل IGBT FF400R12KT3
822 IGBT دوبل FF400R12KT4
823 دوبل IGBT FF400R12KT4P
824 دوبل IGBT FF450R12KE4
825 IGBT FF450R12KT4
826 IGBT دوبل FF450R12ME3
827 IGBT دوبل FF450R12ME4
828 دوبل IGBT FF450R12ME4_B11
829 دوبل IGBT FF450R17ME4
830 دوبل IGBT FF450R17ME4P
831 IGBT دوبل FF50R06KF2
832 دوبل IGBT FF600R06ME3
833 دوبل IGBT FF600R12KE4
834 IGBT دوبل FF600R12KF4
835 دوبل IGBT FF600R12ME4
836 دوبل IGBT FF600R17ME4
837 دوبل IGBT FF600R17ME4P
838 دوبل IGBT FF75R12RT4
839 دوبل IGBT FF800R12KF4
840 دوبل IGBT FF800R17KE3
841 پاور ماسفت FF8MR12W2M1P_B11
842 دوبل IGBT FF900R12IP4
843 تریستور دیسکی FG3000GX-90DA
844 تک IGBT FGA40N65
845 IGBT FGD4536
846 تک IGBT FGH40N60SFD
847 IGBT FGH40N60SMD
848 IGBT تک FGH40N60UFD
849 IGBT FGH40N65UFD
850 IGBT تک FGH40T100SMD
851 IGBT FGH60N60SFD
852 IGBT FGH60N60SMD
853 آی جی بی تی فست FGH60N60UFD
854 IGBT FGH75N60UF
855 IGBT FGL40N120
856 تک IGBT FGL60N100
857 IGBT تک FGW75G60WQ
858 ترانزیستور FJL6920
859 ماسفت FMH23N50E
860 IGBT 6-PACK FNA41560B2
861 IGBT 6-PACK FNB40560
862 IGBT 6-PACK FNB41060B2
863 IGBT 6-PACK FNB41560B2
864 IGBT 6-PACK FNE41060
865 IGBT 7-PACK FP100R12KT3 بدون دیتا
866 IGBT 7-PACK FP100R12KT4
867 IGBT 7-PACK FP10R12W1T4
868 IGBT 7-PACK FP10R12YT3
869 IGBT 7-PACK FP150R12KT4
870 IGBT FP15R06YE3_B4
871 IGBT 7-PACK FP15R12KE3
872 IGBT 7-PACK FP15R12W1T4
873 IGBT 7-PACK FP15R12YT3
874 IGBT 7-PACK FP20R06YE3_B4 بدون دیتا
875 IGBT 7-PACK FP25R12KE3
876 IGBT 7-PACK FP25R12KT3
877 IGBT 7-PACK FP25R12KT3
878 IGBT 7-PACK FP25R12KT4
879 IGBT 7-PACK FP25R12KT4_B15
880 IGBT FP25R12W2T4
881 IGBT 7-PACK FP25R12W2T4-B11
882 IGBT 7-PACK FP30R06YE3
883 IGBT 7-PACK FP35R12KT4
884 IGBT 7-PACK FP35R12KT4-B15
885 IGBT 7-PACK FP35R12W2T4
886 IGBT 7-PACK FP40R12KE3G
887 IGBT 7-PACK FP40R12KT3
888 IGBT 7-PACK FP40R12KT3G
889 IGBT FP50R12KE3
890 IGBT 7-PACK FP50R12KE3
891 IGBT 7-PACK FP50R12KS4C
892 IGBT 7-PACK FP50R12KS4C
893 IGBT 7-PACK FP50R12KT3
894 IGBT 7-PACK FP50R12KT4
895 IGBT FP75R12KE3
896 IGBT 7-PACK FP75R12KT3
897 IGBT 7-PACK FP75R12KT4
898 IGBT 7-PACK FP75R12KT4_B15
899 پل دیود تک فاز FPAB30BH60
900 بوستر PFC تک فاز FPAB30BH60B
901 IGBT FPDB40PH60B
902 پاور ماسفت FS03MR12A6MA1LB
903 IGBT 6-PACK FS100R12KE3
904 IGBT 6-PACK FS100R12KE3_B3
905 IGBT FS100R12KT3
906 IGBT 6-PACK FS100R12KT4G
907 IGBT 6-PACK FS150R12KE3
908 IGBT 6-PACK FS150R12KE3G
909 IGBT 6-PACK FS150R12KT3
910 IGBT 6-PACK FS150R12KT4
911 IGBT 6-PACK FS150R12KT4-B11
912 IGBT 6-PACK FS15R12YT3
913 IGBT 6-PACK FS20R06VE3_B2
914 IGBT 6-PACK FS225R12KE3
915 IGBT 6-PACK FS300R12KE3
916 IGBT 6-PACK FS450R12KE3
917 IGBT MODULE+DRIVE FS450R12KE3AGDR-71CS بدون دیتا
918 IGBT 6-PACK FS500R17OE4D
919 IGBT 6-PACK FS50R12KE3
920 IGBT 6-PACK FS50R12KT3
921 IGBT 6-PACK FS75R12KE3
922 IGBT 6-PACK FS75R12KE3-B3
923 IGBT 6-PACK FS75R12KE3G
924 IGBT 6-PACK FS75R12KE3_B3
925 IGBT 6-PACK FS75R12KT3
926 IGBT 6-PACK FS75R12KT3G
927 IGBT 6-PACK FS75R12KT4_B15
928 ماسفت FSB50450TB2
929 IGBT 6-PACK FSBB15CH60
930 IGBT 6-PACK FSBB20CH60
931 IGBT 6-PACK FSBB20CH60C
932 IGBT 6-PACK FSBB20CH60F
933 IGBT 6-PACK FSBB30CH60
934 IGBT FSBB30CH60C
935 IGBT 6-PACK FSBB30CH60F
936 IGBT 6-PACK FSBF15CH60BT
937 IGBT 6-PACK FSBF5CH60BS
938 IGBT 6-PACK FSBS10CH60L
939 Smart Power Module IGBT FSBS15CH60AA
940 IGBT FSBS15CH60F
941 پل دیود سه فاز FUO22-16N
942 IGBT تک FZ1200R12KE3
943 IGBT دوبل FZ1200R12KL4C بدون دیتا
944 IGBT FZ1200R17KF4C
945 IGBT تک FZ1600R12KE3
946 IGBT تک FZ200R12KF
947 IGBT تک FZ400R12KE3
948 IGBT تک FZ400R12KE4
949 IGBT تک FZ400R12KS4
950 IGBT تک FZ400R12KS4P
951 IGBT تک FZ400R17KE3
952 IGBT تک FZ400R17KE4
953 IGBT تک FZ600R12KE3
954 IGBT تک FZ600R12KE4
955 IGBT تک FZ600R12KP4
956 IGBT تک FZ600R12KS4
957 IGBT تک FZ600R17KE3
958 IGBT تک FZ600R17KE4
959 IGBT تک FZ800R12KE3
960 IGBT تک FZ800R12KF4
961 IGBT تک FZ900R12KE4
962 تک IGBT G160N60UFD
963 SSR G3TB-ODX03P
964 IGBT G4PC50S
965 IGBT آلترا فست G4PC50UD
966 IGBT تک G60N100BNTD
967 پل دیود تک فاز GBPC3510
968 پل دیود تک فاز GBPC5010
969 پل دیود تک فاز GBPC5010W
970 پل دیود تک فاز GBU2510
971 IGBT دوبل GD1000HFL170P2S
972 IGBT دوبل GD1000HFX170P2S
973 IGBT تک GD100CLY120C1S
974 تک IGBT GD100CLY120C1S
975 IGBT تک GD100CLY120C2S
976 تک IGBT GD100CUY120C1S
977 IGBT تک GD100CUY120C2S
978 IGBT 6-PACK GD100FFK120C6S
979 IGBT 6-PACK GD100FFL170C6S
980 IGBT 6-PACK GD100FFL170C6S (1)
981 IGBT 6-PACK GD100FFL170C6SF بدون دیتا
982 IGBT 6-PACK GD100FFX170C6S بدون دیتا
983 IGBT 6-PACK GD100FFX170C6SF بدون دیتا
984 IGBT 6-PACK GD100FFX65C5S
985 IGBT 6-PACK GD100FFX65C5SF بدون دیتا
986 IGBT 6-PACK GD100FFX65C6S بدون دیتا
987 IGBT 6-PACK GD100FFX65C6SF بدون دیتا
988 IGBT 6-PACK GD100FFY120C6S
989 IGBT 6-PACK GD100FFY120C6SF
990 IGBT دوبل GD100HFF120C1S
991 IGBT دوبل GD100HFF120C1S
992 IGBT دوبل GD100HFF120C2S
993 IGBT دوبل GD100HFK120C1S
994 IGBT دوبل GD100HFK120C2S
995 IGBT دوبل GD100HFL120C1S
996 IGBT دوبل GD100HFL170C1S
997 IGBT دوبل GD100HFL170C2S
998 IGBT دوبل GD100HFU120C1S
999 IGBT دوبل GD100HFU120C2S
1000 IGBT دوبل GD100HFU120C8S
1001 IGBT دوبل GD100HFX170C1S
1002 IGBT دوبل GD100HFX170C2S
1003 IGBT دوبل GD100HFX65C1S
1004 IGBT دوبل GD100HFY120C1S
1005 IGBT دوبل GD100HFY120C2S
1006 IGBT دوبل GD100HFY120C8S
1007 IGBT 4-PACK GD100HHU120C6S
1008 IGBT 4-PACK GD100MLX65L3S
1009 IGBT 4-PACK GD100MLX65L3SF بدون دیتا
1010 IGBT 7-PACK GD100PFX170C6S بدون دیتا
1011 IGBT 7-PACK GD100PIX65C6S
1012 IGBT 7-PACK GD100PIY120C6SNF
1013 IGBT 7-PACK GD100PIY120C6SNF
1014 IGBT 6-PACK GD10FSX65L4S
1015 IGBT 7-PACK GD10PIK120C5S
1016 IGBT 7-PACK GD10PIY120C5S
1017 IGBT 7-PACK GD10PJK120F1S
1018 IGBT 7-PACK GD10PJK120F3S
1019 IGBT 7-PACK GD10PJK120F4S
1020 IGBT 7-PACK GD10PJK120L1S
1021 IGBT 7-PACK GD10PJK120L2S
1022 IGBT 7-PACK GD10PJX65F1S
1023 IGBT 7-PACK GD10PJX65F3S بدون دیتا
1024 IGBT 7-PACK GD10PJX65F4S بدون دیتا
1025 IGBT 7-PACK GD10PJX65L2S
1026 IGBT 7-PACK GD10PJX65L2SF بدون دیتا
1027 IGBT 7-PACK GD10PJY120F1S
1028 IGBT 7-PACK GD10PJY120F3S
1029 IGBT 7-PACK GD10PJY120F4S
1030 IGBT 7-PACK GD10PJY120L1S
1031 IGBT 7-PACK GD10PJY120L2S
1032 IGBT دوبل GD1200HFL170C3S
1033 IGBT دوبل GD1200HFY120C3S
1034 IGBT دوبل GD1200SGL170C3S
1035 IGBT دوبل GD1200SGL170C3SN بدون دیتا
1036 IGBT دوبل GD1200SGY120C3S بدون دیتا
1037 IGBT دوبل GD1200SGY120C3SN بدون دیتا
1038 IGBT دوبل GD1400CLY120P2S بدون دیتا
1039 IGBT دوبل GD1400CUY120P2S
1040 IGBT دوبل GD1400HFX170P2S
1041 IGBT دوبل GD1400HFY120P2S
1042 تک IGBT GD150CLY120C1S
1043 تک IGBT GD150CLY120C2S
1044 IGBT تک GD150CUY120C1S
1045 تک IGBT GD150CUY120C2S
1046 IGBT 6-PACK GD150FFL170C6S بدون دیتا
1047 IGBT 6-PACK GD150FFL170C6SF بدون دیتا
1048 IGBT 6-PACK 3 PHASE BRIDGE GD150FFX170C6S
1049 IGBT 6-PACK 3 PHASE BRIDGE GD150FFX170C6SF بدون دیتا
1050 IGBT 6-PACK GD150FFX65C6S
1051 IGBT 6-PACK GD150FFX65C6SF بدون دیتا
1052 IGBT 6-PACK GD150FFY120C6S
1053 IGBT 6-PACK GD150FFY120C6SF
1054 IGBT دوبل GD150HFF120C1S
1055 IGBT دوبل GD150HFF120C2S
1056 IGBT دوبل GD150HFF120C2S
1057 IGBT دوبل GD150HFK120C2S
1058 IGBT دوبل GD150HFL170C2S
1059 IGBT دوبل GD150HFL170C6S
1060 IGBT دوبل GD150HFU120C2S
1061 IGBT دوبل GD150HFU120C6S
1062 IGBT دوبل GD150HFU120C8SN بدون دیتا
1063 IGBT دوبل GD150HFU120C8SN
1064 IGBT دوبل GD150HFX170C2S
1065 IGBT دوبل GD150HFX170C6S بدون دیتا
1066 IGBT دوبل GD150HFX65C1S
1067 IGBT دوبل GD150HFY120C1S
1068 IGBT دوبل GD150HFY120C2S
1069 IGBT دوبل GD150HFY120C6S بدون دیتا
1070 IGBT دوبل GD150HFY120C8S
1071 IGBT دوبل GD150HFY120C8SN
1072 IGBT 4-PACK GD150HHU120C6S
1073 IGBT 4-PACK GD150MLX65L3S
1074 IGBT 4-PACK GD150MLX65L3SF بدون دیتا
1075 IGBT 7-PACK PIM GD150PFX170C6S بدون دیتا
1076 IGBT 7-PACK PIM GD150PIY120C6SN
1077 IGBT 6-PACK GD15FSX65L4S
1078 IGBT 7-PACK GD15PIK120C5S
1079 IGBT 7-PACK GD15PIY120C5S
1080 IGBT 7-PACK GD15PJK120F2S
1081 IGBT 7-PACK GD15PJK120F5S
1082 IGBT 7-PACK GD15PJK120L1S
1083 IGBT 7-PACK GD15PJX65F1S
1084 IGBT 7-PACK GD15PJX65F3S بدون دیتا
1085 IGBT 7-PACK GD15PJX65F4S بدون دیتا
1086 IGBT 7-PACK GD15PJX65L2S
1087 IGBT 7-PACK GD15PJX65L2SF بدون دیتا
1088 IGBT 7-PACK GD15PJY120F1S
1089 IGBT 7-PACK GD15PJY120F2S
1090 IGBT 7-PACK GD15PJY120F3S
1091 IGBT 7-PACK GD15PJY120F4S
1092 IGBT 7-PACK GD15PJY120F5S
1093 IGBT 7-PACK GD15PJY120L1S
1094 IGBT 7-PACK GD15PJY120L2S
1095 IGBT دوبل GD1600SGL170C3S
1096 IGBT دوبل GD1600SGL170C3SN
1097 IGBT دوبل GD1600SGY120C3S بدون دیتا
1098 IGBT دوبل GD1600SGY120C3SN بدون دیتا
1099 تک IGBT GD200CLX65C2S بدون دیتا
1100 تک IGBT GD200CLY120C2S بدون دیتا
1101 IGBT 6-PACK GD200CUX65C2S بدون دیتا
1102 تک IGBT GD200CUY120C2S
1103 IGBT 6-PACK GD200FFX65C6S
1104 IGBT 6-PACK GD200FFX65C6SF بدون دیتا
1105 IGBT 6-PACK GD200FFX65P3H بدون دیتا
1106 IGBT 6-PACK GD200FFX65P3S بدون دیتا
1107 IGBT 6-PACK GD200FFY120C6S
1108 IGBT 6-PACK GD200FFY120C6SF
1109 IGBT دوبل GD200HFF120C2S
1110 IGBT دوبل GD200HFK120C2S
1111 IGBT دوبل GD200HFL170C2S
1112 IGBT دوبل GD200HFU120C2S
1113 IGBT دوبل GD200HFU120C8S
1114 IGBT دوبل GD200HFU120C8SN
1115 IGBT دوبل GD200HFX170C2S
1116 IGBT دوبل GD200HFX65C1S
1117 IGBT دوبل GD200HFX65C2S
1118 IGBT دوبل GD200HFX65C8S
1119 IGBT دوبل GD200HFX65C8SN بدون دیتا
1120 IGBT دوبل GD200HFY120C2S
1121 IGBT دوبل GD200HFY120C8S
1122 IGBT دوبل GD200HFY120C8SN بدون دیتا
1123 IGBT 6-PACK GD20FST60L4S
1124 IGBT 6-PACK GD20FSX65L2S
1125 IGBT 6-PACK GD20FSX65L2SF بدون دیتا
1126 IGBT 6-PACK GD20FSX65L4S
1127 IGBT 7-PACK GD20PJX65F1S
1128 IGBT 7-PACK GD20PJX65F3S
1129 IGBT 7-PACK GD20PJX65F4S بدون دیتا
1130 IGBT 7-PACK GD20PJX65L2S
1131 IGBT 7-PACK GD20PJX65L2SF بدون دیتا
1132 IGBT دوبل GD225HFL170C6S
1133 IGBT دوبل GD225HFU120C6S بدون دیتا
1134 IGBT دوبل GD225HFX170C6S
1135 IGBT دوبل GD225HFY120C6S
1136 IGBT 6-PACK GD225HTY120C7S
1137 IGBT دوبل GD2400SGL170C3S
1138 IGBT دوبل GD2400SGL170C3SN
1139 IGBT 3-PACK GD2400SGL170C4S
1140 IGBT دوبل GD2400SGY120C3S
1141 IGBT دوبل GD2400SGY120C3SN
1142 IGBT 3-PACK GD2400SGY120C4S
1143 IGBT 6-PACK GD25FFK120C5SP
1144 IGBT 6-PACK GD25FFY120C5S بدون دیتا
1145 IGBT 6-PACK GD25FSY120L2S
1146 IGBT 7-PACK GD25PIK120C5S
1147 IGBT 7-PACK GD25PIY120C5S
1148 IGBT 7-PACK GD25PIY120C5SN
1149 IGBT 7-PACK GD25PIY120C5SNF
1150 IGBT 7-PACK GD25PJY120F2S
1151 IGBT 7-PACK GD25PJY120F5S
1152 IGBT 7-PACK GD25PJY120L3S
1153 تک IGBT GD300CLX65C2S بدون دیتا
1154 تک IGBT GD300CLY120C2S
1155 تک IGBT GD300CUX65C2S بدون دیتا
1156 تک IGBT GD300CUY120C2S
1157 IGBT 6-PACK GD300FFX65P3H بدون دیتا
1158 IGBT 6-PACK GD300FFX65P3S
1159 IGBT دوبل GD300HFF120C2S
1160 IGBT دوبل GD300HFK120C2S
1161 IGBT دوبل GD300HFL170C2S
1162 IGBT دوبل GD300HFL170C6S
1163 IGBT دوبل GD300HFU120C2S
1164 IGBT دوبل GD300HFU120C6S
1165 IGBT دوبل GD300HFX170C6S