# نوع محصول شماره فنی دیتاشیت
1 پتانسیومتر 1K MODEL 534
2 IGBT 7-PACK 7MBP50RA120
3 IGBT 7-PACK 7MBR75VN120-50
4 IGBT تک SKM400GA12T4
5 ولوم تک دور 10k
6 پتانسیومتر 10K MODEL 534
7 پل دیود-تریستور 111MT160KB
8 پل دیود 160MT160K
9 پل دیود سه فاز 160MT160KB
10 دیود شاتکی 185NQ015
11 دارلینگتون تک 1D500A-030
12 دارلینگتون تک 1DI150GE-100 بدون دیتا
13 دارلینگتون تک 1DI150GE-100 بدون دیتا
14 ترانزیستور دارلینگتون تک 1DI200D-100 بدون دیتا
15 دارلینگتون تک 1DI200G-100 بدون دیتا
16 دارلینگتون تک 1DI200Z-100E بدون دیتا
17 دارلینگتون تک 1DI300D-100
18 دارلینگتون تک 1DI300G-100
19 ترانزیستور دارلینگتون تک 1DI400A-120
20 دارلینگتون تک 1DI480-055 بدون دیتا
21 دارلینگتون تک 1DI480A-055
22 ولوم تک دور 1K
23 IGBT تک 1MBH60-100
24 IGBT تک 1MBH60D-100
25 IGBT تک 1MBI200N-120
26 IGBT تک 1MBI200NH-060
27 IGBT تک 1MBI200VA-120L-50
28 تک IGBT 1MBI300L-120
29 IGBT تک 1MBI300N-120
30 IGBT تک 1MBI400N-120
31 IGBT تک 1MBI400NA-120
32 IGBT تک 1MBI400S-060 بدون دیتا
33 IGBT تک 1MBI400V-120-50
34 IGBT تک 1MBI50VA-120L-50
35 IGBT تک 1MBI600LP-060
36 IGBT 1MBI600PX-120
37 IGBT تک 1MBI600PX-140
38 IGBT تک 1MBI600PX-140-03
39 IGBT 1MBI600U4-120
40 IGBT تک 1MBI600V-120-50
41 IGBT تک 1MBI800U4B-120
42 IGBT تک 1MBI900V-120-50
43 دیود شاتکی 203CMQ100R
44 IGBT فست 20N60A4D
45 دیود شاتکی 220CNQ030
46 دیود پیچی 25F120
47 دیود پیچی 25FR120
48 IGBT تک 25T120FESC
49 ترانزیستور دارلینگتون دوبل 2DI100Z-100
50 دارلینگتون دوبل 2DI150G-100 بدون دیتا
51 دارلینگتون دوبل 2DI150M-120
52 ترانزیستور دارلینگتون دوبل 2DI150Z-120
53 دارلینگتون دوبل 2DI150ZA-100
54 ترانزیستور دارلینگتون دوبل 2DI150ZA-120
55 دارلینگتون دوبل 2DI200A-060
56 ترانزیستور دارلینگتون 2DI240A055
57 ترانزیستور دارلینگتون دوبل 2DI50M-120
58 دارلینگتون دوبل 2DI50Z-120
59 ترانزیستور دارلینگتون دوبل 2DI75D-050A
60 دارلینگتون دوبل 2DI75Z-120
61 دوبل IGBT 2MBI1000VXB-170E-50
62 دوبل IGBT 2MBI100NC-120
63 IGBT 2MBI100S-120
64 IGBT 2MBI100TA-060-50
65 دوبل IGBT 2MBI100U4A-120-50
66 دوبل IGBT 2MBI100VA-120-50
67 دوبل IGBT 2MBI150NC-060
68 دوبل IGBT 2MBI150U2A-060-50 بدون دیتا
69 دوبل IGBT 2MBI150U4A-120-50
70 دوبل IGBT 2MBI150US-120-50 بدون دیتا
71 دوبل IGBT 2MBI150VA-120-50
72 دوبل IGBT 2MBI150VB-120-50
73 دوبل IGBT 2MBI150VH-170-50
74 دوبل IGBT 2MBI200F-060 بدون دیتا
75 دوبل IGBT 2MBI200NB120
76 دوبل IGBT 2MBI200S-120
77 دوبل IGBT 2MBI200TC-060-01 بدون دیتا
78 دوبل IGBT 2MBI200U4B-120-50
79 IGBT 2MBI200U4D-120
80 IGBT دوبل 2MBI200U4H-120
81 IGBT 2MBI200U4H-120-50
82 دوبل IGBT 2MBI200VA-060-50
83 IGBT دوبل 2MBI200VB-120-50
84 دوبل IGBT 2MBI200VH-120-50
85 دوبل IGBT 2MBI200VH-170-50
86 دوبل IGBT 2MBI300N-060
87 IGBT دوبل 2MBI300U2B-060-50
88 دوبل IGBT 2MBI300U2B-060B-54
89 IGBT دوبل 2MBI300U4H-120
90 دوبل IGBT 2MBI300U4H-120-50
91 IGBT 6-PACK 2MBI300U4J-120-50
92 دوبل IGBT 2MBI300U4N-120-50
93 دوبل IGBT 2MBI300VB-060-50
94 دوبل IGBT 2MBI300VB-060-50
95 دوبل IGBT 2MBI300VE-120-50
96 دوبل IGBT 2MBI300VH-120-50
97 دوبل IGBT 2MBI300VH-170-50
98 IGBT دوبل 2MBI300VN-120-50
99 دوبل IGBT 2MBI400U2B-060
100 دوبل IGBT 2MBI400U2B-060-50
101 دوبل IGBT 2MBI400U2B-060B-54
102 دوبل IGBT 2MBI400U4H-120-50
103 دوبل IGBT 2MBI400U4H-170-50
104 دوبل IGBT 2MBI400VB-060-50
105 IGBT 2MBI450U4E-120
106 IGBT 6-PACK 2MBI450U4J-120-50
107 دوبل IGBT 2MBI450VE-120-50
108 دوبل IGBT 2MBI450VH-120-50
109 دوبل IGBT 2MBI450VJ-120-50
110 IGBT دوبل 2MBI450VN-170-50
111 دوبل IGBT 2MBI50N-120
112 IGBT 2MBI50N-120
113 دوبل IGBT 2MBI600VE-060-50
114 IGBT 2MBI600VE-120-50
115 IGBT دوبل 2MBI600VJ-120-50
116 دوبل IGBT 2MBI600VN-120-50
117 دوبل IGBT 2MBI75N-120
118 دوبل IGBT 2MBI75U4A-120-50
119 دوبل IGBT 2MBI75VA-120-50
120 ماسفت 2SK2225
121 ماسفت 2SK3878
122 ماسفت 2SK4107
123 IGBT DRIVER 2SP0115T2A0-12
124 ولوم تک دور 3.3K بدون دیتا
125 دیود کابلی 300U120 بدون دیتا
126 دیود کابلی 300UR120 بدون دیتا
127 پل دیود سه فاز 30G6P41
128 IGBT قدرت 30J122A
129 پل دیود سه فاز 36MT120A
130 THREE PHASE BRIDGE 36MT160
131 دیود شاتکی 401CNQ045 بدون دیتا
132 IGBT 40G120HD
133 دیود پیچی 40HF120
134 دیود پیچی 40HFR120
135 IGBT تک 40N120FL2
136 IGBT تک 40N60NPFD
137 IGBT قدرت 40QR21
138 IGBT تک 40T65FDSC
139 IGBT 40T65QES بدون دیتا
140 IGBT-4Pack 4MBI400VG-060R
141 دیود پیچی 50HF120 بدون دیتا
142 دیود پیچی 50HFR120 بدون دیتا
143 IGBT تک 50JR22
144 پل دیود - تریستور 51MT160KB
145 ولوم تک دور 5K
146 پتانسیومتر 5K MODEL 534
147 IGBT تک 5N2008
148 دوبل دیود 5SLG0600P450300
149 تریستور دیسکی فاز کنترل 5STP08G6500
150 تریستور دیسکی فاز کنترل 5STP18F1800
151 IGBT تک 60N60FD1
152 IGBT تک 60N60NPFD
153 IGBT قدرت 60PR21
154 دارلینگتون شش تایی 6DI100A-050
155 ترانزیستور دارلینگتون 6DI100A-060
156 ترانزیستور دارلینگتون 6DI120C-060 بدون دیتا
157 ترانزیستور دارلینگتون 6DI150A-060 بدون دیتا
158 ترانزیستور دارلینگتون 6DI15A-050
159 دارلینگتون شش تایی 6DI15A-060
160 دارلینگتون شش تایی 6DI15A-120
161 ترانزیستور دارلینگتون 6DI20MS-050A
162 دارلینگتون شش تایی 6DI30A-120
163 ترانزیستور دارلینگتون 6DI30B-050
164 دارلینگتون شش تایی 6DI30B-060
165 دارلینگتون شش تایی 6DI75A-050
166 IGBT 6MBI100FA-060
167 IGBT 6-PACK 6MBI100NA-060A بدون دیتا
168 IGBT 6-PACK 6MBI100S-120-50
169 IGBT 7-PACK 6MBI100U4B-120-50
170 IGBT 6-PACK 6MBI100VA-120-50
171 IGBT 6-PACK 6MBI100VB-120-50
172 IGBT 6-PACK 6MBI100VX-120-50
173 IGBT 6-PACK 6MBI100VX-170-50
174 IGBT 6-PACK 6MBI150U4B-120-50 بدون دیتا
175 IGBT 6-PACK 6MBI150VX-120-50
176 IGBT 6-PACK 6MBI15GS-060
177 IGBT 6-PACK 6MBI15L-120
178 IGBT 6-PACK 6MBI225V-120-50
179 IGBT 6MBI25GS-060 بدون دیتا
180 IGBT 6MBI25S-120
181 IGBT 6MBI25S-120
182 IGBT 6-PACK 6MBI300V-120-50
183 IGBT 6MBI30L-060
184 IGBT 6MBI450V-120-50
185 IGBT 6-PACK 6MBI50FA-060-01
186 IGBT 6-PACK 6MBI50L-060
187 IGBT 6-PACK 6MBI50L-120
188 IGBT 6-PACK 6MBI50S-120
189 IGBT 6-PACK 6MBI50S-120-50
190 IGBT 6-PACK 6MBI50VA-120-50
191 IGBT 6-PACK 6MBI550V-120-50
192 IGBT 6-PACK 6MBI75S-120-02
193 IGBT 6-PACK 6MBI75S-120-50
194 IGBT 6MBI75U4A-120
195 IGBT 6MBI75U4A-120
196 IGBT 6-PACK 6MBP100JA060 بدون دیتا
197 IGBT 6-PACK 6MBP100NA060
198 IGBT 6-PACK 6MBP100NA060-01
199 IGBT 6-PACK 6MBP100RA060-01
200 IGBT 6-PACK 6MBP100RH060
201 IGBT 6-PACK IPM 6MBP100RSA120-03 بدون دیتا
202 IGBT 6-PACK 6MBP100XBA065-50 بدون دیتا
203 IGBT 6-PACK 6MBP10VAA120-50
204 IGBT 6-PACK 6MBP10XRHA120-50
205 IGBT 6-PACK 6MBP15XSD060-50
206 IGBT 6-PACK 6MBP15XSF060-50
207 IGBT 6-PACK 6MBP160RUA060-01
208 IGBT 6-PACK 6MBP20JB060
209 IGBT 6-PACK 6MBP20JB060-03 بدون دیتا
210 IGBT 6-PACK 6MBP20RH060
211 IGBT 6-PACK 6MBP20RTA060
212 IGBT 6-PACK 6MBP20XRHA065-50
213 IGBT 6-PACK 6MBP20XSD060-50
214 IGBT 6-PACK 6MBP20XSF060-50
215 IGBT 6-PACK 6MBP25XAA120-50
216 IGBT 6-PACK 6MBP25XBA120-50
217 IGBT 6-PACK 6MBP25XBA120-50
218 IGBT 6-PACK 6MBP30RH060
219 IGBT 6-PACK 6MBP30RH060-50
220 IGBT 6-PACK 6MBP30VSC060-50
221 IGBT 6-PACK 6MBP30XRHA065-50
222 IGBT 6-PACK 6MBP30XSD060-50
223 IGBT 6-PACK 6MBP30XSF060-50
224 IGBT 6-PACK 6MBP35XAA120-50
225 IGBT 6-PACK 6MBP35XBA120-50 بدون دیتا
226 IGBT 6-PACK 6MBP35XSD060-50
227 IGBT 6-PACK 6MBP35XSF060-50
228 IGBT 6-PACK 6MBP50RA-060
229 IGBT 6-PACK 6MBP50RA-060-01
230 IGBT 6-PACK 6MBP50RA-060-55
231 IGBT 6-PACK 6MBP50RH060 بدون دیتا
232 IGBT 6-PACK 6MBP50XAA065-50
233 IGBT 6-PACK 6MBP50XBA065-50
234 IGBT 6-PACK 6MBP50XBA120-50 بدون دیتا
235 IGBT 6-PACK 6MBP50XTA065-50
236 IGBT 6-PACK 6MBP50XTC065-50
237 IGBT 6-PACK 6MBP75RA-060
238 IGBT 6-PACK 6MBP75RA120
239 IGBT 6-PACK 6MBP75RH060 بدون دیتا
240 IGBT 6-PACK 6MBP75XAA065-50
241 IGBT 6-PACK 6MBP75XBA065-50 بدون دیتا
242 IGBT 6-PACK 6MBP75XTA065-50
243 IGBT 6-PACK 6MBP75XTC065-50
244 IGBT 6MBR20SA060S بدون دیتا
245 IGBT 6-PACK 6MBR30SA060-50
246 پل دیود سه فاز 6RI100G-160
247 پل دیود سه فاز 6RI300G-160 بدون دیتا
248 دیود پیچی 70HF120
249 دیود پیچی 70HFR120
250 IGBT 75G60HD
251 IGBT تک 75N60FL2
252 IGBT الترا فست 75N65FL2
253 IGBT 7-PACK 7MBI100N-060
254 IGBT 7-PACK 7MBI100U4E-120-50 بدون دیتا
255 IGBT 7-PACK 7MBI100U4S-120-50 بدون دیتا
256 IGBT 7-PACK 7MBI40N-120
257 IGBT 7MBI50N-120
258 IGBT 7-PACK 7MBI75N-060
259 IGBT 7-PACK 7MBI75SA-120B-50 بدون دیتا
260 IGBT 7-PACK 7MBP100RA060
261 IGBT 7-PACK IPM 7MBP100RA120
262 IGBT 7-PACK 7MBP100VDA120-50
263 IGBT 7-PACK 7MBP150KB060-03 بدون دیتا
264 IGBT-IPM R series 7MBP150RA060
265 IGBT 7-PACK 7MBP150RA120 بدون دیتا
266 IGBT-IPM R series 7MBP150RA120-05
267 IGBT 7-PACK 7MBP150RF060 بدون دیتا
268 IGBT 7-PACK IPM 7MBP150RF060-01 بدون دیتا
269 IGBT 7-PACK 7MBP150VEA120-50
270 IGBT 7-PACK 7MBP150VEA120-50
271 IGBT 7-PACK IPM 7MBP160RUA060
272 IGBT 7-PACK 7MBP25XJA120-50 بدون دیتا
273 IGBT 7-PACK 7MBP35XJA120-50 بدون دیتا
274 IGBT 7-PACK 7MBP50RA060
275 IGBT 7-PACK 7MBP50RJ120
276 IGBT 7-PACK 7MBP50RJ120-50
277 IGBT 7-PACK 7MBP50XJA065-50 بدون دیتا
278 IGBT 7-PACK 7MBP75NA060 بدون دیتا
279 IGBT 7MBP75RA-120-05
280 IGBT 7-PACK IPM 7MBP75RA120
281 IGBT 7-PACK 7MBP75RA120-05
282 IGBT 7-PACK IPM 7MBP75RJ120
283 IGBT 7-PACK 7MBP75RJ120-50
284 IGBT 7-PACK 7MBP75XJA065-50 بدون دیتا
285 IGBT 7-PACK 7MBR100U2B060-50
286 IGBT 7MBR100U4B120-50
287 IGBT 7-PACK 7MBR100VB060-50
288 IGBT 7-PACK 7MBR100VN120-50
289 IGBT 7-PACK 7MBR100VR060-50
290 IGBT 7-PACK 7MBR100VR120-50
291 IGBT 7-PACK 7MBR10SA120
292 IGBT 7-PACK 7MBR10SC120-50
293 IGBT 7-PACK 7MBR150VN120-50
294 IGBT 7-PACK 7MBR150VR060-50
295 IGBT 7-PACK 7MBR150VR120-50
296 IGBT 7MBR15SA120-50
297 IGBT 7-PACK 7MBR15SC120-50
298 IGBT 7-PACK 7MBR20SA060
299 IGBT 7MBR25NF120
300 IGBT 7-PACK 7MBR25SA120-50
301 IGBT 7-PACK 7MBR25SC120-50
302 IGBT 7-PACK 7MBR25UA120-50
303 IGBT 7MBR25VA-120-50
304 IGBT 7-PACK 7MBR25VA120-50
305 IGBT 7-PACK 7MBR25VM120-50
306 IGBT 7-PACK 7MBR25VP120-50
307 IGBT 7-PACK 7MBR30NE060
308 IGBT 7-PACK 7MBR30U2A060-50
309 IGBT 7-PACK 7MBR35SB120
310 IGBT 7MBR35SB120-50
311 IGBT 7MBR35SD120-50
312 IGBT 7-PACK 7MBR35U4P120 بدون دیتا
313 IGBT 7-PACK 7MBR35UA120-50
314 IGBT 7-PACK 7MBR35UB120-50
315 IGBT 7-PACK 7MBR35VA120-50
316 IGBT 7-PACK 7MBR35VA120-50
317 IGBT 7MBR35VA120-50
318 IGBT 7-PACK 7MBR35VB120-50
319 IGBT 7MBR35VM120-50
320 IGBT 7-PACK 7MBR35VP120-50
321 IGBT 7MBR50NE-060
322 IGBT 7-PACK 7MBR50NF060
323 IGBT 7-PACK 7MBR50NH060 بدون دیتا
324 IGBT 7-PACK 7MBR50SA060-50
325 IGBT 7-PACK 7MBR50SA120-50
326 IGBT 7-PACK 7MBR50SB060-50
327 IGBT 7-PACK 7MBR50SB120
328 IGBT 7MBR50SB120-50
329 IGBT 7-PACK دارای کانورتر داخلی با تریستور و ترمز 7MBR50SD120-50
330 IGBT 7-PACK 7MBR50U2A060-50
331 IGBT 7MBR50U4P120-50 بدون دیتا
332 IGBT 7MBR50UA120-50
333 IGBT 7MBR50UB120-50
334 IGBT 7-PACK 7MBR50VA060-50
335 IGBT 7-PACK 7MBR50VB-120-50
336 IGBT 7-PACK 7MBR50VB120-50
337 IGBT 7-PACK 7MBR50VM120-50
338 ماژول IGBT 7MBR50VN120-50
339 IGBT 7-PACK 7MBR50VP060-50
340 IGBT 7-PACK 7MBR50VP120-50
341 IGBT 7-PACK 7MBR50VR120-50
342 IGBT 7-PACK 7MBR75SB120-50
343 IGBT 7-PACK 7MBR75U2B-060-50
344 IGBT 7-PACK 7MBR75U4B120
345 IGBT 7MBR75U4B120-50
346 IGBT 7-PACK 7MBR75VB060-50
347 IGBT 7-PACK 7MBR75VB120-50
348 IGBT 7MBR75VR120-50
349 ماسفت 7N60B
350 دیود شاتکی 80CNQ045ASM
351 دیود پیچی 80HFR120 بدون دیتا
352 دیود پیچی 85HF120
353 دیود پیچی 85HF160
354 دیود پیچی 85HFR12
355 پل دیود-تریستور 91MT160KB
356 ic درایور موتور A6252
357 آی سی تغذیه سوئیچینگ A6252M
358 ولوم تک دور ABW1-100R
359 ولوم تک دور ABW1-220R
360 ولوم تک دور ABW1-25K
361 ولوم تک دور ABW1-500R
362 ولوم تک دور ABW1-50K
363 آی سی ACS1025T
364 میکروکنترلر ATMEGA649V-8AU
365 وریستور B32K230
366 وریستور B32k275
367 وریستور B40K275
368 وریستور B60K275
369 IGBT BSM100GD120DN2
370 IGBT 6-PACK BSM100GD120DN2
371 IGBT 6-PACK BSM100GT120DN2
372 IGBT 6-PACK BSM100GT120DN2
373 IGBT BSM100GT120DN2
374 IGBT 7-PACK BSM10GP120
375 تک IGBT BSM150GAL120D بدون دیتا
376 IGBT تک BSM150GAL120DN2
377 IGBT دوبل BSM150GB120DLC
378 IGBT BSM150GB120DN2
379 IGBT دوبل BSM150GB170DLC
380 IGBT دوبل BSM150GB60DLC
381 IGBT 6-PACK BSM150GT120DN2
382 IGBT 6-PACK BSM15GD100D
383 IGBT 6-PACK BSM15GD120DN2
384 IGBT 7-PACK BSM15GP120
385 IGBT 7-PACK BSM15GP60
386 IGBT تک BSM200GA120DN11
387 IGBT تک BSM200GA120DN2
388 IGBT دوبل BSM200GB120DLC
389 دوبل IGBT BSM200GB120DN2
390 دوبل IGBT BSM200GB170DLC
391 IGBT دوبل BSM200GB60DLC
392 IGBT تک BSM25GAL100D
393 IGBT 6-PACK BSM25GD100D
394 IGBT 6-PACK BSM25GD120DN2
395 IGBT 6-PACK BSM25GD120DN2-پایه بلند
396 IGBT 7-PACK BSM25GP120
397 IGBT تک BSM300GA120DN2
398 IGBT تک BSM300GA160D بدون دیتا
399 دوبل IGBT BSM300GB120DLC
400 IGBT 7-PACK BSM30GP60
401 IGBT 7-PACK BSM30GP60-B2
402 IGBT تک BSM400GA120DL
403 IGBT تک BSM400GA120DLC
404 IGBT تک BSM400GA120DN2
405 دوبل IGBT BSM50GB100D
406 دوبل IGBT BSM50GB120DN2
407 دوبل IGBT BSM50GB160D بدون دیتا
408 IGBT 6-PACK BSM50GD120DN2
409 IGBT 6-PACK BSM50GD120DN2
410 IGBT 6-PACK BSM50GD60DN2
411 IGBT 7-PACK BSM50GP120
412 IGBT 6-PACK BSM50GX120DN2 بدون دیتا
413 IGBT تک BSM75GAL120D
414 IGBT تک BSM75GAL120DN2
415 دوبل IGBT BSM75GB120DN2
416 IGBT BSM75GD120DLC
417 IGBT 6-PACK BSM75GD120DN2
418 IGBT BUP314
419 IGBT BUP403
420 IGBT Chip Technology & Features
421 CURRENT-TRANSDUCER CKSR-50-NP
422 CURRENT-TRANSDUCER CKSR15-NP
423 دوبل IGBT CM1000E2UA-24A بدون دیتا
424 دوبل IGBT CM1000E2UA-24D بدون دیتا
425 دوبل IGBT CM100DY-12H
426 دوبل IGBT CM100DY-24A
427 IGBT CM100DY-24H
428 دوبل IGBT CM100DY-24NF
429 ماژول IGBT 7-PACK CM100RL-24NF
430 IGBT 6-PACK CM100TF-24H
431 ماژول IGBT 6-PACK CM100TU-24F
432 IGBT 6-PACK CM100TX-24T
433 دوبل IGBT CM1400DU-24NF
434 IGBT CM150DY-12H
435 دوبل IGBT CM150DY-12NF
436 دوبل IGBT CM150DY-24A
437 دوبل IGBT CM150DY-24H
438 دوبل IGBT CM150DY-24NF
439 ماژول IGBT CM150RX1-24A بدون دیتا
440 IGBT 6-PACK CM15TF-12E
441 IGBT 6-PACK CM15TF-24E
442 دوبل IGBT CM200DY-12NF
443 دوبل IGBT CM200DY-24A
444 دوبل IGBT CM200DY-24NF
445 IGBT تک CM200HA-24H
446 IGBT تک CM200HG-130H
447 IGBT 6-PACK CM20TF-12H
448 IGBT 6-PACK CM20TF-24H
449 IGBT 7-PACK CM25MD-24H
450 IGBT 6-PACK CM25MD1-24H
451 دوبل IGBT CM300DU-24F
452 دوبل IGBT CM300DU-24H
453 دوبل IGBT CM300DX-24T
454 دوبل IGBT CM300DY-12NF
455 دوبل IGBT CM300DY-24A
456 دوبل IGBT CM300DY-24NF
457 IGBT 7-PACK CM30MD-12H
458 دوبل IGBT CM400DU-24H
459 دوبل IGBT CM400DY-24A
460 دوبل IGBT CM400DY-24NF
461 تک IGBT CM400HA-24A
462 تک IGBT CM400HA-24H
463 دوبل IGBT CM450DXP-24T
464 تک IGBT CM500HA-34A
465 IGBT 4-Pack CM50BU-24H
466 دوبل IGBT CM50DY-12H
467 دوبل IGBT CM50DY-24H
468 دوبل IGBT CM600DU-24NF
469 IGBT CM600DY-12NF
470 دوبل IGBT CM600DY-24A
471 IGBT تک CM600HA-24A210G
472 IGBT CM600HA-24H
473 دوبل IGBT CM75DY-12H
474 IGBT CM75DY-24H
475 IGBT 6-PACK CM75TU-24F
476 دوبل IGBT CM900DU-24NF
477 IGBT 7-PACK CP10TD1-24A
478 IGBT CP15TD1-24A
479 IGBT CP20TD1-24A
480 IGBT 7-PACK CP25TD1-24A
481 IGBT 6-PACK CPV362M4U
482 IGBT 6-PACK CPV363M4F
483 IGBT 6-PACK CPV364M4F
484 تریستور کابلی CS142-12IO8
485 تریستور پیچی CS23-12IO2
486 تریستور پیچی CS35-12IO4
487 ماژول بلوک تریستور تک CSD3080H
488 IGBT CT60AM
489 پل دیود CVM25CC160 بدون دیتا
490 پل دیود سه فاز با تریستور CVM50BB160 بدون دیتا
491 ترانزیستور تک D44H8
492 ماسفت D45H11
493 دیود دوبل کاتد مشترک فست D9202
494 دوبل دیود DD200S33K2C
495 پل دیود با چاپر DDB6U100N12RR
496 پل دیود سه فاز با چاپر Brake DDB6U104N16RR
497 پل دیود با چاپر Brake DDB6U134N16RR
498 پل دیود DDB6U205N16L
499 پل دیود سه فاز DDB6U205N16L (کپی - ساخت چین)
500 پل دیود سه فاز DDB6U215N16L
501 پل دیود سه فاز با چاپر Brake DDB6U75N16W1R
502 پل دیود سه فاز DF100AA160
503 پل دیود سه فاز DF150AA160
504 تک IGBT DF150R12RT4
505 پل دیود سه فاز DF200AA160
506 پل دیود سه فاز DF20DB80
507 پل دیود سه فاز DF30CA160
508 پل دیود سه فاز + تریستور DFA100BA160
509 پل دیود سه فاز + تریستور DFA200AA160
510 پل دیود سه فاز + تریستور DFA50BA160
511 IGBT 6-PACK DP25F1200
512 درایو سه فاز موتور BLDC DRV10983
513 دیود پیچی DS17-12A
514 دیود پیچی DS35-16A
515 دیود پیچی DSA17-16A
516 دیود پیچی DSA75-16B
517 دیود پیچی DSAI17-16A
518 دیود پیچی DSAI75-16B
519 دیود تک DSEI12-12A
520 دیود تک DSEI20-12A
521 دوبل دیود FAST DSEI2X101-12A
522 دیود دوبل Fast DSEI2X31-12B
523 دوبل دیود FAST DSEI2X61-12B
524 دیود تک DSEI30-12A
525 دیود تک FAST DSEI60-12A
526 دیود دوبل Fast DSEP2X31-06A
527 دیود پیچی DSI17-12A
528 دیود پیچی DSI75-12B
529 دارلینگتون تک ETF81-060
530 دارلینگتون تک ETG81-050
531 دارلینگتون تک ETK81-050
532 دارلینگتون تک ETK81-060
533 ترانزیستور دارلینگتون تک ETK85-050
534 دارلینگتون تک ETK85-060
535 دارلینگتون تک ETN81-055
536 دارلینگتون تک ETN85/050
537 ترانزیستور دارلینگتون EVK31-050
538 ترانزیستور دارلینگتون دوبل EVK31-060
539 ترانزیستور دارلینگتون دوبل EVK71-060
540 دارلینگتون دوبل EVL31-050
541 ترانزیستور دارلینگتون دوبل EVL32-060
542 ترانزیستور دارلینگتون دوبل EVM31-060
543 دارلینگتون دوبل EVM32-050A
544 IGBT DRIVER EXB840
545 IGBT DRIVER EXB841
546 IGBT 4-Pack F4-100R12KS4
547 IGBT 4-Pack F4-150R12KS4
548 دوبل IGBT F4-400R12KS4-B2
549 IGBT 4-Pack F4-50R12KS4
550 IGBT 4-Pack F4-50R12MS4
551 IGBT 4-Pack F4-75R12KS4
552 Power Mosfet FA57SA50LC
553 IGBT 6-PACK FB20R06KL4
554 IGBT 7-PACK FB20R06KL4-B1
555 IGBT 6-PACK FCBS0550
556 تک IGBT FD150R12RT4
557 تک IGBT FD200R12KE3
558 دوبل IGBT FF1000R17IE4
559 دوبل IGBT FF100R12KS4
560 دوبل IGBT FF100R12KT3
561 دوبل IGBT FF100R12KT4
562 دوبل IGBT FF100R12RT4
563 دوبل IGBT FF1200R17KE3
564 دوبل IGBT FF1200R17KE3-B2
565 دوبل IGBT FF150R12KS4
566 دوبل IGBT FF150R12KT3G
567 دوبل IGBT FF200R12KE4
568 دوبل IGBT FF200R12KS4
569 دوبل IGBT FF200R12KT3
570 دوبل IGBT FF200R12KT4
571 IGBT FF300R06KF2
572 دوبل IGBT FF300R12KE3
573 دوبل IGBT FF300R12KE4
574 دوبل IGBT FF300R12KS4
575 دوبل IGBT FF300R12KT3
576 دوبل IGBT FF300R12KT4
577 دوبل IGBT FF400R12KT3
578 IGBT دوبل FF400R12KT4
579 دوبل IGBT FF400R12KT4P
580 دوبل IGBT FF450R12KE4
581 IGBT FF450R12KT4
582 IGBT دوبل FF450R12ME3
583 IGBT دوبل FF450R12ME4
584 دوبل IGBT FF450R12ME4_B11
585 دوبل IGBT FF450R17ME4
586 دوبل IGBT FF450R17ME4P
587 IGBT دوبل FF50R06KF2
588 دوبل IGBT FF600R06ME3
589 دوبل IGBT FF600R12KE4
590 IGBT دوبل FF600R12KF4
591 دوبل IGBT FF600R12ME4
592 دوبل IGBT FF600R17ME4
593 دوبل IGBT FF600R17ME4P
594 دوبل IGBT FF75R12RT4
595 دوبل IGBT FF800R12KF4
596 دوبل IGBT FF800R17KE3
597 دوبل IGBT FF900R12IP4
598 تریستور دیسکی FG3000GX-90DA
599 تک IGBT FGA40N65
600 IGBT FGD4536
601 تک IGBT FGH40N60SFD
602 IGBT FGH40N60SMD
603 IGBT تک FGH40N60UFD
604 IGBT FGH40N65UFD
605 IGBT تک FGH40T100SMD
606 IGBT FGH60N60SFD
607 IGBT FGH60N60SMD
608 آی جی بی تی فست FGH60N60UFD
609 IGBT FGH75N60UF
610 IGBT FGL40N120
611 تک IGBT FGL60N100
612 IGBT تک FGW75G60WQ
613 ترانزیستور FJL6920
614 ماسفت FMH23N50E
615 IGBT 6-PACK FNA41560B2
616 IGBT 6-PACK FNB40560
617 IGBT 6-PACK FNB41060B2
618 IGBT 6-PACK FNB41560B2
619 IGBT 6-PACK FNE41060
620 IGBT 7-PACK FP100R12KT3 بدون دیتا
621 IGBT 7-PACK FP100R12KT4
622 IGBT 7-PACK FP10R12W1T4
623 IGBT 7-PACK FP10R12YT3
624 IGBT 7-PACK FP150R12KT4
625 IGBT FP15R06YE3_B4
626 IGBT 7-PACK FP15R12KE3
627 IGBT 7-PACK FP15R12W1T4
628 IGBT 7-PACK FP15R12YT3
629 IGBT 7-PACK FP20R06YE3_B4 بدون دیتا
630 IGBT 7-PACK FP25R12KE3
631 IGBT 7-PACK FP25R12KT3
632 IGBT 7-PACK FP25R12KT3
633 IGBT 7-PACK FP25R12KT4
634 IGBT 7-PACK FP25R12KT4_B15
635 IGBT FP25R12W2T4
636 IGBT 7-PACK FP25R12W2T4-B11
637 IGBT 7-PACK FP30R06YE3
638 IGBT 7-PACK FP35R12KT4
639 IGBT 7-PACK FP35R12KT4-B15
640 IGBT 7-PACK FP35R12W2T4
641 IGBT 7-PACK FP40R12KE3G
642 IGBT 7-PACK FP40R12KT3
643 IGBT 7-PACK FP40R12KT3G
644 IGBT FP50R12KE3 بدون دیتا
645 IGBT 7-PACK FP50R12KE3
646 IGBT 7-PACK FP50R12KS4C
647 IGBT 7-PACK FP50R12KS4C
648 IGBT 7-PACK FP50R12KT3
649 IGBT 7-PACK FP50R12KT4
650 IGBT FP75R12KE3
651 IGBT 7-PACK FP75R12KT3
652 IGBT 7-PACK FP75R12KT4
653 پل دیود تک فاز FPAB30BH60
654 بوستر PFC تک فاز FPAB30BH60B
655 IGBT FPDB40PH60B
656 IGBT 6-PACK FS100R12KE3
657 IGBT FS100R12KT3
658 IGBT 6-PACK FS100R12KT4G
659 IGBT 6-PACK FS150R12KE3
660 IGBT 6-PACK FS150R12KE3G
661 IGBT 6-PACK FS150R12KT3
662 IGBT 6-PACK FS150R12KT4
663 IGBT 6-PACK FS150R12KT4-B11
664 IGBT 6-PACK FS15R12YT3
665 IGBT 6-PACK FS20R06VE3_B2
666 IGBT 6-PACK FS225R12KE3
667 IGBT 6-PACK FS300R12KE3
668 IGBT 6-PACK FS450R12KE3
669 IGBT MODULE+DRIVE FS450R12KE3AGDR-71CS بدون دیتا
670 IGBT 6-PACK FS500R17OE4D
671 IGBT 6-PACK FS50R12KE3
672 IGBT 6-PACK FS75R12KE3
673 IGBT 6-PACK FS75R12KE3-B3
674 IGBT 6-PACK FS75R12KE3G
675 IGBT 6-PACK FS75R12KT3
676 IGBT 6-PACK FS75R12KT3G
677 IGBT 6-PACK FS75R12KT4_B15
678 ماسفت FSB50450TB2
679 IGBT 6-PACK FSBB15CH60
680 IGBT 6-PACK FSBB20CH60
681 IGBT 6-PACK FSBB20CH60C
682 IGBT 6-PACK FSBB20CH60F
683 IGBT 6-PACK FSBB30CH60
684 IGBT FSBB30CH60C
685 IGBT 6-PACK FSBB30CH60F
686 IGBT 6-PACK FSBF15CH60BT
687 IGBT 6-PACK FSBF5CH60BS
688 IGBT 6-PACK FSBS10CH60L
689 Smart Power Module IGBT FSBS15CH60AA
690 IGBT FSBS15CH60F
691 پل دیود سه فاز FUO22-16N
692 IGBT تک FZ1200R12KE3
693 IGBT دوبل FZ1200R12KL4C بدون دیتا
694 IGBT FZ1200R17KF4C
695 IGBT تک FZ1600R12KE3
696 IGBT تک FZ200R12KF
697 IGBT تک FZ400R12KE3
698 IGBT تک FZ400R12KE4
699 IGBT تک FZ400R12KS4
700 IGBT تک FZ400R12KS4P
701 IGBT تک FZ400R17KE3
702 IGBT تک FZ400R17KE4
703 IGBT تک FZ600R12KE3
704 IGBT تک FZ600R12KE4
705 IGBT تک FZ600R12KP4
706 IGBT تک FZ600R12KS4
707 IGBT تک FZ600R17KE3
708 IGBT تک FZ600R17KE4
709 IGBT تک FZ800R12KE3
710 IGBT تک FZ800R12KF4
711 IGBT تک FZ900R12KE4
712 تک IGBT G160N60UFD
713 SSR G3TB-ODX03P
714 IGBT G4PC50S
715 IGBT آلترا فست G4PC50UD
716 IGBT تک G60N100BNTD
717 پل دیود تک فاز GBPC3510
718 پل دیود تک فاز GBPC5010
719 پل دیود تک فاز GBPC5010W
720 پل دیود تک فاز GBU2510
721 IGBT دوبل GD100HFF120C1S
722 IGBT دوبل GD100HFL120C1S
723 IGBT دوبل GD150HFF120C2S
724 IGBT 6-PACK GD20FST60L4S
725 IGBT دوبل GD50HFF120C1S
726 IGBT دوبل GD50HFL120C1S
727 IGBT GP4063D
728 IGBT GT60J323
729 تک IGBT GT60M301
730 IGBT GT60M303
731 تک IGBT GT60N321
732 IGBT تک GW20NC60VD
733 دوبل SSR H12D4840D بدون دیتا
734 IGBT H25R1202
735 IGBT تک H40RF60
736 CURRENT-TRANSDUCER HAS100-S
737 CURRENT-TRANSDUCER HAS200-S
738 CURRENT-TRANSDUCER HAS300-S
739 CURRENT-TRANSDUCER HAS400-S
740 CURRENT-TRANSDUCER HAS50-S
741 CURRENT-TRANSDUCER HAS500-S
742 CURRENT-TRANSDUCER HAS600-S
743 CURRENT-TRANSDUCER HAT1000S
744 IGBT DRIVER HCPL-316J
745 درایور IGBT HCPL316J
746 IGBT HGTG11N120CND
747 تک IGBT HGTG30N60A4D
748 CURRENT-TRANSDUCER HTB300-P
749 CURRENT-TRANSDUCER HTFS800-P
750 CURRENT-TRANSDUCER HXS20-NP
751 IC ICE2QR0665Z
752 IC کنترلر ICE2QR0680Z
753 آی سی ICE2QR2280Z
754 IGBT 6-PACK IGCM04G60HA
755 ماژول IGBT شش تایی بهمراه درایور داخلی IGCM20F60GA
756 IGBT 6-PACK IKCM10h60GA
757 ماژول IGBT شش تایی بهمراه درایور داخلی IKCM15F60GA
758 ماژول IGBT شش تایی بهمراه درایور داخلی IKCM15H60HA
759 ماژول IGBT شش تایی بهمراه درایور داخلی IKCM20F60GA بدون دیتا
760 IGBT 6-PACK IKCM30F60GD
761 ماژول IGBT شش تایی بهمراه درایور داخلی IKCS22F60F2C
762 تک IGBT IKW25N120H3
763 تک IGBT IKW30N60H3
764 تک IGBT IKW40N120CS6
765 تک IGBT IKW40N120H3
766 تک IGBT IKW50N60T
767 IGBT فست IKW50N65F5
768 تک IGBT IKW75N60T
769 دیود کابلی INRA150N12
770 دیود کابلی INRA150R12
771 دیود کابلی INRA400R12 بدون دیتا
772 درایور سه فاز ماسفت IR2133J
773 درایور سه فاز ماسفت IR2133S
774 درایور IGBT IR2233J
775 ماژول IGBT شش تایی IRAM136-1061A2
776 IGBT 6-PACK IRAMS10UP60A
777 IGBT 6-PACK IRDAK0726350B
778 پاور ماسفت IRF1404
779 پاور ماسفت IRF3205
780 پاور ماسفت IRF740
781 پاور ماسفت دوبل IRFK2D450
782 ماسفت IRFP150N
783 Power Mosfet IRFP264N
784 Power Mosfet IRFP460
785 IGBT IRG4PC40F
786 IGBT IRG4PC40FD
787 IGBT تک IRG4PH50UD
788 IGBT تک IRGP4066D
789 پاور ماسفت IRGP4086
790 IGBT IRGPS100B60K بدون دیتا
791 دوبل IGBT IRGTI200F06
792 دیود دوبل IRKD236/16
793 تریستور دوبل IRKT142-12
794 IGBT تک IXA60IF1200NA
795 IGBT IXDH20N120D1
796 Power Mosfet IXFN230N20T
797 Power Mosfet IXFN24N100
798 Power Mosfet IXFN38N100P
799 ماسفت IXFN38N100Q2
800 ماسفت IXFN48N49 بدون دیتا
801 Power Mosfet IXFN80N50P
802 Power Mosfet IXFN80N60P3
803 Power Mosfet IXFP16N50P
804 تک IGBT IXGH1666 بدون دیتا
805 IGBT تک IXGH30N60C2
806 تک IGBT IXGH32N90B2D1
807 IGBT تک IXGH48N60C3
808 IGBT IXGH48N60C3D1
809 Power Mosfet IXKP20N60C5
810 IGBT تک IXLF19N220A
811 IGBT تک IXLF19N250A
812 IGBT تک IXSN80N60AU1
813 Power Mosfet IXTP180N10T
814 Power Mosfet IXTP44N10T
815 Power Mosfet IXTP64N055T
816 Power Mosfet IXTP8N50P
817 IGBT 7-PACK K209A03
818 IGBT تک K20T60
819 IGBT آلترا فست K30N60HS
820 تک IGBT K30T60
821 IGBT K40H603
822 IGBT K40T120
823 IGBT K40T1202
824 IGBT آنتی پارالل K40T60
825 ماسفت K4108
826 IGBT تک K75H603
827 تک IGBT K75T60
828 پل دیود تک فاز KBP210TB-HT
829 پل دیود تک فاز KBPC3510
830 پل دیود تک فاز KBPC4010
831 پل دیود تک فاز KBPC4510 بدون دیتا
832 پل دیود تک فاز KBPC5010
833 پل دیود تک فاز KBPC8010
834 پل دیود تک فاز KBU800
835 پل دیود تک فاز KBU810
836 دارلینگتون دوبل KD224505
837 دارلینگتون دوبل KD421215A7
838 دارلینگتون دوبل KD421K15
839 IGBT 6-PACK KE7212A1HB بدون دیتا
840 IGBT 6-PACK KE724501 بدون دیتا
841 IGBT 6-PACK KE724502
842 آی جی بی تی الترافست KGF40N120
843 دارلینگتون شش تایی KMK24502HB بدون دیتا
844 خازن اسنابر IGBT KP-3C-1MFD/1000VDC
845 خازن اسنابر IGBT KP-3C-1MFD/1250VDC
846 خازن اسنابر IGBT KP-3C-2.0MFD/1250VDC
847 خازن KP-3C-3MFD/1250VDC
848 خازن اسنابر IGBT KP-3C-3MFD/1500VDC
849 خازن اسنابر IGBT KP6-1MFD/1200VDC
850 خازن اسنابر IGBT KPF-2.0MFD/1250VDC
851 خازن اسنابر IGBT KPF-9-1.5MFD/1000VDC
852 دارلینگتون تک KS524503
853 CURRENT-TRANSDUCER LA100-P
854 CURRENT-TRANSDUCER LA100-TP
855 CURRENT-TRANSDUCER LA200-P
856 CURRENT-TRANSDUCER LA205-S
857 CURRENT-TRANSDUCER LA25-NP
858 CURRENT-TRANSDUCER LA55-P
859 CURRENT-TRANSDUCER LA55-P/SP1
860 IGBT LEC10G1203
861 IGBT LEC15G1207
862 IGBT LEC15G604
863 IGBT LEC20G604
864 IGBT LEC25G1207
865 IGBT LEC30G603 بدون دیتا
866 IGBT LEC50G603
867 IGBT LEF100G602
868 IGBT LEF75G602
869 IGBT LEL15G604
870 CURRENT-TRANSDUCER LF1005-S
871 CURRENT-TRANSDUCER LF1005-S/SP22
872 CURRENT-TRANSDUCER LF205-S
873 CURRENT-TRANSDUCER LF305-S
874 CURRENT-TRANSDUCER LF306-S
875 CURRENT-TRANSDUCER LF310-S
876 CURRENT-TRANSDUCER LF505-S
877 IGBT LFC10G1207
878 IGBT LFC20G603
879 IGBT LFC30G603
880 پل دیود سه فاز LJ-MDS300A1600V بدون دیتا
881 SSR LS240D8
882 CURRENT-TRANSDUCER LT2005-S
883 CURRENT-TRANSDUCER LTC1000-S/SP1
884 CURRENT-TRANSDUCER LTS25-NP
885 CURRENT-TRANSDUCER LTS6-NP
886 دیود دوبل کاتد مشترک LUF150D60C2
887 دیود کاتد مشترک LUF200D60C2
888 دیود تک LUF300D60 بدون دیتا
889 IGBT LUH100G1201
890 IGBT LUH100G1202
891 دوبل IGBT LUH100G1204
892 IGBT LUH100G602
893 IGBT LUH100G603Z
894 IGBT LUH150G1204
895 IGBT LUH150GG603Z
896 IGBT LUH200G603Z
897 دوبل IGBT LUH200G604
898 IGBT LUH50G1201Z
899 IGBT LUH75G1202
900 IGBT LUH75G602
901 VOLTAGE-TRANSDUCER LV100-1000/SP16
902 Voltage Transducer LV25-P
903 دیود کاتد مشترک LVF300D60C2 بدون دیتا
904 دیود دوبل LVF300D60S1 بدون دیتا
905 IGBT LVH150G1201Z
906 IGBT LVH150G602Z
907 IGBT LVH200G1201Z
908 IGBT LVH200G1202
909 IGBT LVH200G602
910 IGBT LVH200G602Z
911 IGBT LVH300G603Z
912 IGBT LVH400G603Z
913 IGBT LWH100G1201 بدون دیتا
914 IGBT LWH150G1201
915 IGBT LWH150G1202
916 IGBT LWH200G1201
917 IGBT LWH200G1202
918 IGBT LWH200G1203
919 IGBT LWH300G1201
920 IGBT LWH300G1203
921 IGBT LWH400G1207
922 دیود دیسکی فست (چینی) M1022LC20 بدون دیتا
923 دیود دیسکی فست (چینی) M3770ZC200
924 پل دیود نیم موج M50100THC1600
925 IGBT DRIVER M57962AL-R
926 IGBT تک MBQ60T65PES
927 دوبل تریستور MCC122-16IO1B
928 دوبل تریستور MCC132-08IO1
929 دوبل تریستور MCC132-12IO1
930 دوبل تریستور MCC132-14IO1
931 تریستور دوبل MCC132-16io1
932 دوبل تریستور MCC132-18IO1
933 تریستور دوبل MCC161-20io1
934 دوبل تریستور MCC162-08IO1
935 دوبل تریستور MCC162-12IO1
936 دوبل تریستور MCC162-14IO1
937 دوبل تریستور MCC162-16io1
938 دوبل تریستور MCC162-18IO1
939 دوبل تریستور MCC19-08IO1B
940 دوبل تریستور MCC19-08IO8B
941 دوبل تریستور MCC19-12IO1B
942 دوبل تریستور MCC19-12IO8B
943 دوبل تریستور MCC19-14IO1B
944 دوبل تریستور MCC19-14IO8B
945 دوبل تریستور MCC19-16IO1B
946 دوبل تریستور MCC19-16IO8B
947 دوبل تریستور MCC200-14IO1
948 دوبل تریستور MCC200-16IO1
949 دوبل تریستور MCC200-18IO1
950 دوبل تریستور MCC21-08IO8B
951 دوبل تریستور MCC21-12IO8B
952 دوبل تریستور MCC21-14IO8B
953 دوبل تریستور MCC21-16IO8B
954 دوبل تریستور MCC250-08IO1
955 دوبل تریستور MCC250-12IO1
956 دوبل تریستور MCC250-14IO1
957 دوبل تریستور MCC250-16IO1
958 دوبل تریستور MCC250-18IO1
959 دوبل تریستور MCC255-16IO1
960 دوبل تریستور MCC26-08IO1B
961 دوبل تریستور MCC26-08IO8B
962 دوبل تریستور MCC26-12IO1B
963 تریستور دوبل MCC26-12IO8B
964 دوبل تریستور MCC26-14IO1B
965 تریستور دوبل MCC26-14IO8B
966 تریستور دوبل MCC26-16IO1B
967 دوبل تریستور MCC26-16IO8B
968 تریستور دوبل MCC310-14IO1
969 دوبل تریستور MCC310-16IO1
970 دوبل تریستور MCC312-12IO1
971 دوبل تریستور MCC312-14IO1
972 دوبل تریستور MCC312-16IO1
973 دوبل تریستور MCC312-18IO1
974 دوبل تریستور MCC44-08IO1B
975 دوبل تریستور MCC44-08IO8B
976 تریستور دوبل MCC44-12
977 دوبل تریستور MCC44-12IO1B
978 دوبل تریستور MCC44-12IO8B
979 دوبل تریستور MCC44-14IO1B
980 دوبل تریستور MCC44-14IO8B
981 دوبل تریستور MCC44-16IO1B
982 دوبل تریستور MCC44-16IO8B
983 دوبل تریستور MCC44-18IO1B
984 دوبل تریستور MCC44-18IO8B
985 دوبل تریستور MCC501-12IO1
986 دوبل تریستور MCC501-12IO2
987 دوبل تریستور MCC501-14IO1
988 دوبل تریستور MCC501-14IO2
989 تریستور دوبل MCC501-16io1
990 دوبل تریستور MCC501-16IO2
991 تریستور دوبل MCC501-18iO2
992 تریستور دوبل MCC552-16iO2
993 دوبل تریستور MCC56-08IO1B
994 دوبل تریستور MCC56-08IO8B
995 دوبل تریستور MCC56-12iO1B
996 تریستور دوبل MCC56-12IO1B
997 دوبل تریستور MCC56-12IO8B
998 دوبل تریستور MCC56-14IO1
999 دوبل تریستور MCC56-14IO1B
1000 دوبل تریستور MCC56-14IO8B
1001 دوبل تریستور MCC56-16IO1
1002 دوبل تریستور MCC56-16IO1B
1003 دوبل تریستور MCC56-16IO8B
1004 دوبل تریستور MCC56-18IO1B
1005 دوبل تریستور MCC56-18IO8B
1006 دوبل تریستور MCC60-16IO1B
1007 دوبل تریستور MCC72-08IO1B
1008 دوبل تریستور MCC72-08IO8B
1009 دوبل تریستور MCC72-12IO1B
1010 تریستور دوبل MCC72-12IO1B
1011 تریستور دوبل MCC72-12io8B
1012 دوبل تریستور MCC72-14IO1B
1013 دوبل تریستور MCC72-14IO8B
1014 دوبل تریستور MCC72-16IO1B
1015 دوبل تریستور MCC72-16IO8B
1016 تریستور دوبل MCC72-18IO1
1017 دوبل تریستور MCC94-20IO1B
1018 دوبل تریستور MCC94-22IO1B
1019 دوبل تریستور MCC95-08IO1B
1020 دوبل تریستور MCC95-08IO8B
1021 دوبل تریستور MCC95-12IO1B
1022 دوبل تریستور MCC95-12IO8B
1023 دوبل تریستور MCC95-14IO1B
1024 دوبل تریستور MCC95-14IO8B
1025 دوبل تریستور MCC95-16IO1B
1026 دوبل تریستور MCC95-16IO8B
1027 تریستور دوبل MCC95-18IO1B
1028 دوبل تریستور MCC95-18IO8B
1029 دیود - تریستور MCD132-08IO1
1030 دیود - تریستور MCD132-12IO1
1031 دیود - تریستور MCD132-14IO1
1032 دیود - تریستور MCD132-16IO1
1033 دیود - تریستور MCD132-18IO1
1034 دیود - تریستور MCD162-08IO1
1035 دیود - تریستور MCD162-12IO1
1036 دیود - تریستور MCD162-14IO1
1037 دیود - تریستور MCD162-16IO1
1038 دیود - تریستور MCD162-16IO1B
1039 دیود - تریستور MCD162-18IO1
1040 دیود - تریستور MCD200-14IO1
1041 دیود - تریستور MCD200-16IO1
1042 دیود - تریستور MCD200-18IO1
1043 دیود - تریستور MCD21-16IO1B بدون دیتا
1044 دیود - تریستور MCD220-16IO1
1045 دیود - تریستور MCD225-12IO1
1046 دیود - تریستور MCD225-12io1
1047 دیود - تریستور MCD225-16IO1
1048 دیود - تریستور MCD250-08IO1
1049 دیود - تریستور MCD250-12IO1
1050 دیود - تریستور MCD250-14IO1
1051 دیود - تریستور MCD250-16IO1
1052 دیود - تریستور MCD250-18IO1
1053 دیود - تریستور MCD255-14IO1
1054 دیود - تریستور MCD255-16IO1
1055 دیود - تریستور MCD255-16IO1B بدون دیتا
1056 دیود - تریستور MCD26-08IO1B
1057 دیود - تریستور MCD26-08IO8B
1058 دیود - تریستور MCD26-12IO1B
1059 دیود - تریستور MCD26-12IO8B
1060 دیود - تریستور MCD26-14IO1B
1061 دیود - تریستور MCD26-14IO8B
1062 دیود - تریستور MCD26-16IO1B
1063 دیود - تریستور MCD26-16IO8B
1064 دیود - تریستور MCD310-14IO1
1065 دیود - تریستور MCD310-16IO1
1066 دیود - تریستور MCD312-12IO1
1067 دیود - تریستور MCD312-14IO1
1068 دیود - تریستور MCD312-14IO1
1069 ماژول دیود - تریستور MCD312-16IO1
1070 دیود - تریستور MCD312-18IO1
1071 دیود - تریستور MCD40-12IO6
1072 دیود - تریستور MCD44-08IO1B
1073 دیود - تریستور MCD44-08IO8B
1074 دیود - تریستور MCD44-12IO1B
1075 دیود - تریستور MCD44-12IO8B
1076 دیود - تریستور MCD44-14IO1B
1077 دیود - تریستور MCD44-14IO8B
1078 دیود - تریستور MCD44-16IO1B
1079 دیود - تریستور MCD44-16IO8B
1080 دیود - تریستور MCD44-18IO1B
1081 دیود - تریستور MCD44-18IO8B
1082 دیود - تریستور MCD501-12IO1
1083 دیود - تریستور MCD501-12IO2
1084 دیود - تریستور MCD501-14IO1
1085 دیود - تریستور MCD501-14IO2
1086 دیود - تریستور MCD501-16IO1
1087 دیود - تریستور MCD501-16IO2
1088 دیود - تریستور MCD501-18IO1
1089 دوبل تریستور MCD501-18IO2
1090 دیود - تریستور MCD56-08IO1B
1091 دیود - تریستور MCD56-08IO8B
1092 دیود - تریستور MCD56-12IO1B
1093 دیود - تریستور MCD56-12IO8B
1094 دیود - تریستور MCD56-14IO1B
1095 دیود - تریستور MCD56-14IO8B
1096 دیود - تریستور MCD56-16IO1
1097 دیود - تریستور MCD56-16IO1B
1098 دیود - تریستور MCD56-16IO1B
1099 دیود - تریستور MCD56-16IO8B
1100 دیود - تریستور MCD56-18IO1B
1101 دیود - تریستور MCD56-18IO8B
1102 دیود - تریستور MCD72-08IO8B
1103 دیود - تریستور MCD72-12IO1B
1104 دیود - تریستور MCD72-12IO8B
1105 دیود - تریستور MCD72-14IO1B
1106 دیود - تریستور MCD72-14IO8B
1107 دیود - تریستور MCD72-16IO1B
1108 دیود - تریستور MCD72-18IO1B
1109 دیود - تریستور MCD94-20IO1B
1110 دیود - تریستور MCD94-20IO1B
1111 دیود - تریستور MCD94-22IO1B
1112 دیود - تریستور MCD94-22IO1B
1113 دیود - تریستور MCD95-08IO1B
1114 دیود - تریستور MCD95-08IO8B
1115 دیود - تریستور MCD95-12IO1B
1116 دیود - تریستور MCD95-12IO8B
1117 دیود - تریستور MCD95-14IO1B
1118 دیود - تریستور MCD95-14IO8B
1119 دیود - تریستور MCD95-16IO1
1120 دیود - تریستور MCD95-16IO1B
1121 دیود - تریستور MCD95-16IO8B
1122 دیود - تریستور MCD95-18IO1B
1123 دیود - تریستور MCD95-18IO8B
1124 تریستور دوبل MCMA110P1600TA
1125 دیود - تریستور MCMA140P1600TA
1126 تریستور دوبل MCMA50P1600TA
1127 تریستور دوبل MCMA65P1600TA
1128 تریستور دوبل MCMA85P1600TA
1129 تریستور تک mco100-16io1
1130 تریستور تک MCO25-16IO1
1131 تریستور تک MCO450-20io1
1132 تریستور تک MCO50-12IO1
1133 تریستور تک MCO600-18IO1
1134 دوبل دیود آند مشترک MDA72-16N1B
1135 دیود - تریستور MDC500-22IO1
1136 دیود - تریستور MDC501-12IO1
1137 دیود - تریستور MDC501-14IO1
1138 دیود - تریستور MDC501-16IO1
1139 دیود - تریستور MDC501-16IO2
1140 دیود - تریستور MDC501-18IO1
1141 دیود - تریستور MDC501-18IO2
1142 دیود - تریستور MDC56-06IO1B
1143 دوبل دیود MDD142-08N1
1144 دوبل دیود MDD142-12N1
1145 دوبل دیود MDD142-14N1
1146 دوبل دیود MDD142-16N1
1147 دوبل دیود MDD142-18N1
1148 ماژول دیود دوبل MDD160A 1600V بدون دیتا
1149 دوبل دیود MDD172-08N1
1150 دوبل دیود MDD172-12N1
1151 دوبل دیود MDD172-14N1
1152 دوبل دیود MDD172-16N1
1153 دوبل دیود MDD172-18N1
1154 دوبل دیود MDD200-14N1
1155 دوبل دیود MDD200-16N1
1156 دوبل دیود MDD200-18N1
1157 دوبل دیود MDD200-22N1