# نوع محصول شماره فنی دیتاشیت
1 پتانسیومتر 1K MODEL 534
2 IGBT 7-PACK 7MBP50RA120
3 IGBT 7-PACK 7MBR75VN120-50
4 IGBT تک SKM400GA12T4
5 ولوم تک دور 10k
6 پتانسیومتر 10K MODEL 534
7 پل دیود-تریستور 111MT160KB
8 پل دیود 160MT160K
9 پل دیود سه فاز 160MT160KB
10 دیود شاتکی 185NQ015
11 دارلینگتون تک 1D500A-030
12 دارلینگتون تک 1DI150GE-100 بدون دیتا
13 دارلینگتون تک 1DI150GE-100 بدون دیتا
14 ترانزیستور دارلینگتون تک 1DI200D-100 بدون دیتا
15 دارلینگتون تک 1DI200G-100 بدون دیتا
16 دارلینگتون تک 1DI200Z-100E بدون دیتا
17 دارلینگتون تک 1DI300D-100
18 دارلینگتون تک 1DI300G-100
19 ترانزیستور دارلینگتون تک 1DI400A-120
20 دارلینگتون تک 1DI480-055 بدون دیتا
21 دارلینگتون تک 1DI480A-055
22 ولوم تک دور 1K
23 IGBT تک 1MBH60-100
24 IGBT تک 1MBH60D-100
25 IGBT تک 1MBI200N-120
26 IGBT تک 1MBI200NH-060
27 IGBT تک 1MBI200VA-120L-50
28 IGBT تک 1MBI300N-120
29 IGBT تک 1MBI400N-120
30 IGBT تک 1MBI400NA-120
31 IGBT تک 1MBI400S-060 بدون دیتا
32 IGBT تک 1MBI400V-120-50
33 IGBT تک 1MBI50VA-120L-50
34 IGBT تک 1MBI600LP-060
35 IGBT 1MBI600PX-120
36 IGBT تک 1MBI600PX-140
37 IGBT تک 1MBI600PX-140-03
38 IGBT 1MBI600U4-120
39 IGBT تک 1MBI600V-120-50
40 IGBT تک 1MBI800U4B-120
41 IGBT تک 1MBI900V-120-50
42 دیود شاتکی 203CMQ100R
43 دیود شاتکی 220CNQ030
44 دیود پیچی 25F120
45 دیود پیچی 25FR120
46 ترانزیستور دارلینگتون دوبل 2DI100Z-100
47 دارلینگتون دوبل 2DI150G-100 بدون دیتا
48 دارلینگتون دوبل 2DI150M-120
49 ترانزیستور دارلینگتون دوبل 2DI150Z-120
50 دارلینگتون دوبل 2DI150ZA-100
51 ترانزیستور دارلینگتون دوبل 2DI150ZA-120
52 دارلینگتون دوبل 2DI200A-060
53 ترانزیستور دارلینگتون 2DI240A055
54 ترانزیستور دارلینگتون دوبل 2DI50M-120
55 دارلینگتون دوبل 2DI50Z-120
56 ترانزیستور دارلینگتون دوبل 2DI75D-050A
57 دارلینگتون دوبل 2DI75Z-120
58 دوبل IGBT 2MBI1000VXB-170E-50
59 دوبل IGBT 2MBI100NC-120
60 IGBT 2MBI100S-120
61 IGBT 2MBI100TA-060-50
62 دوبل IGBT 2MBI100U4A-120-50
63 دوبل IGBT 2MBI100VA-120-50
64 دوبل IGBT 2MBI150U2A-060-50 بدون دیتا
65 دوبل IGBT 2MBI150U4A-120-50
66 دوبل IGBT 2MBI150US-120-50 بدون دیتا
67 دوبل IGBT 2MBI150VA-120-50
68 دوبل IGBT 2MBI150VB-120-50
69 دوبل IGBT 2MBI150VH-170-50
70 دوبل IGBT 2MBI200F-060 بدون دیتا
71 دوبل IGBT 2MBI200NB120
72 دوبل IGBT 2MBI200S-120
73 دوبل IGBT 2MBI200TC-060-01 بدون دیتا
74 دوبل IGBT 2MBI200U4B-120-50
75 IGBT 2MBI200U4D-120
76 IGBT دوبل 2MBI200U4H-120
77 IGBT 2MBI200U4H-120-50
78 دوبل IGBT 2MBI200VA-060-50
79 IGBT دوبل 2MBI200VB-120-50
80 دوبل IGBT 2MBI200VH-120-50
81 دوبل IGBT 2MBI200VH-170-50
82 دوبل IGBT 2MBI300N-060
83 IGBT دوبل 2MBI300U2B-060-50
84 دوبل IGBT 2MBI300U2B-060B-54
85 IGBT دوبل 2MBI300U4H-120
86 دوبل IGBT 2MBI300U4H-120-50
87 IGBT 6-PACK 2MBI300U4J-120-50
88 دوبل IGBT 2MBI300VB-060-50
89 دوبل IGBT 2MBI300VB060-50 بدون دیتا
90 دوبل IGBT 2MBI300VE-120-50
91 دوبل IGBT 2MBI300VH-120-50
92 دوبل IGBT 2MBI300VH-170-50
93 دوبل IGBT 2MBI400U2B-060
94 دوبل IGBT 2MBI400U2B-060-50
95 دوبل IGBT 2MBI400U2B-060B-54
96 دوبل IGBT 2MBI400U4H-120-50
97 دوبل IGBT 2MBI400VB-060-50
98 IGBT 2MBI450U4E-120
99 IGBT 6-PACK 2MBI450U4J-120-50
100 دوبل IGBT 2MBI450VE-120-50
101 دوبل IGBT 2MBI450VH-120-50
102 دوبل IGBT 2MBI450VJ-120-50
103 دوبل IGBT 2MBI50N-120
104 IGBT 2MBI50N-120
105 IGBT 2MBI600VE-120-50
106 IGBT دوبل 2MBI600VJ-120-50
107 دوبل IGBT 2MBI600VN-120-50
108 دوبل IGBT 2MBI75N-120
109 دوبل IGBT 2MBI75U4A-120-50
110 دوبل IGBT 2MBI75VA-120-50
111 IGBT DRIVER 2SP0115T2A0-12
112 ولوم تک دور 3.3K بدون دیتا
113 دیود کابلی 300U120 بدون دیتا
114 دیود کابلی 300UR120 بدون دیتا
115 پل دیود سه فاز 30G6P41
116 THREE PHASE BRIDGE 36MT160
117 دیود شاتکی 401CNQ045 بدون دیتا
118 دیود پیچی 40HF120
119 دیود پیچی 40HFR120
120 IGBT-4Pack 4MBI400VG-060R
121 دیود پیچی 50HF120 بدون دیتا
122 دیود پیچی 50HFR120 بدون دیتا
123 پل دیود - تریستور 51MT160KB
124 ولوم تک دور 5K
125 پتانسیومتر 5K MODEL 534
126 دوبل دیود 5SLG0600P450300
127 تریستور دیسکی فاز کنترل 5STP08G6500
128 تریستور دیسکی فاز کنترل 5STP18F1800
129 دارلینگتون شش تایی 6DI100A-050
130 ترانزیستور دارلینگتون 6DI100A-060
131 ترانزیستور دارلینگتون 6DI120C-060 بدون دیتا
132 ترانزیستور دارلینگتون 6DI150A-060 بدون دیتا
133 ترانزیستور دارلینگتون 6DI15A-050
134 دارلینگتون شش تایی 6DI15A-060
135 دارلینگتون شش تایی 6DI15A-120
136 ترانزیستور دارلینگتون 6DI20MS-050A
137 دارلینگتون شش تایی 6DI30A-120
138 ترانزیستور دارلینگتون 6DI30B-050
139 دارلینگتون شش تایی 6DI30B-060
140 دارلینگتون شش تایی 6DI75A-050
141 IGBT 6MBI100FA-060
142 IGBT 6-PACK 6MBI100NA-060A بدون دیتا
143 IGBT 6-PACK 6MBI100S-120-50
144 IGBT 7-PACK 6MBI100U4B-120-50
145 IGBT 6-PACK 6MBI100VA-120-50
146 IGBT 6-PACK 6MBI100VB-120-50
147 IGBT 6-PACK 6MBI100VX-120-50
148 IGBT 6-PACK 6MBI100VX-170-50
149 IGBT 6-PACK 6MBI150U4B-120-50 بدون دیتا
150 IGBT 6-PACK 6MBI150VX-120-50
151 IGBT 6-PACK 6MBI15GS-060
152 IGBT 6-PACK 6MBI15L-120
153 IGBT 6-PACK 6MBI225V-120-50
154 IGBT 6MBI25GS-060 بدون دیتا
155 IGBT 6MBI25S-120
156 IGBT 6MBI25S-120
157 IGBT 6-PACK 6MBI300V-120-50
158 IGBT 6MBI30L-060
159 IGBT 6MBI450V-120-50
160 IGBT 6-PACK 6MBI50L-060
161 IGBT 6-PACK 6MBI50L-120
162 IGBT 6-PACK 6MBI50S-120
163 IGBT 6-PACK 6MBI50S-120-50
164 IGBT 6-PACK 6MBI50VA-120-50
165 IGBT 6-PACK 6MBI550V-120-50
166 IGBT 6-PACK 6MBI75S-120-02
167 IGBT 6-PACK 6MBI75S-120-50
168 IGBT 6MBI75U4A-120
169 IGBT 6MBI75U4A-120
170 IGBT 6-PACK 6MBP100JA060 بدون دیتا
171 IGBT 6-PACK 6MBP100NA060
172 IGBT 6-PACK 6MBP100NA060-01
173 IGBT 6-PACK 6MBP100RA060-01
174 IGBT 6-PACK 6MBP100RH060
175 IGBT 6-PACK IPM 6MBP100RSA120-03 بدون دیتا
176 IGBT 6-PACK 6MBP160RUA060-01
177 IGBT 6-PACK 6MBP20JB060
178 IGBT 6-PACK 6MBP20JB060-03 بدون دیتا
179 IGBT 6-PACK 6MBP30RH060
180 IGBT 6-PACK 6MBP30RH060-50
181 IGBT 6-PACK 6MBP50RA-060
182 IGBT 6-PACK 6MBP50RA-060-01
183 IGBT 6-PACK 6MBP50RA-060-55
184 IGBT 6-PACK 6MBP75RA-060
185 IGBT 6-PACK 6MBP75RA120
186 IGBT 6-PACK 6MBP75RH060 بدون دیتا
187 IGBT 6MBR20SA060S بدون دیتا
188 پل دیود سه فاز 6RI100G-160
189 پل دیود سه فاز 6RI300G-160 بدون دیتا
190 دیود پیچی 70HF120
191 دیود پیچی 70HFR120
192 IGBT 7-PACK 7MBI100N-060
193 IGBT 7-PACK 7MBI100U4E-120-50 بدون دیتا
194 IGBT 7-PACK 7MBI100U4S-120-50 بدون دیتا
195 IGBT 7-PACK 7MBI40N-120
196 IGBT 7MBI50N-120
197 IGBT 7-PACK 7MBI75N-060
198 IGBT 7-PACK 7MBP100RA060
199 IGBT 7-PACK IPM 7MBP100RA120
200 IGBT 7-PACK 7MBP100VDA120-50
201 IGBT 7-PACK 7MBP150KB060-03 بدون دیتا
202 IGBT-IPM R series 7MBP150RA060
203 IGBT 7-PACK 7MBP150RA120 بدون دیتا
204 IGBT-IPM R series 7MBP150RA120-05
205 IGBT 7-PACK 7MBP150RF060 بدون دیتا
206 IGBT 7-PACK IPM 7MBP150RF060-01 بدون دیتا
207 IGBT 7-PACK 7MBP150VEA120-50
208 IGBT 7-PACK IPM 7MBP160RUA060
209 IGBT 7-PACK 7MBP50RA060
210 IGBT 7-PACK 7MBP50RJ120
211 IGBT 7-PACK 7MBP50RJ120-50
212 IGBT 7-PACK 7MBP75NA060 بدون دیتا
213 IGBT 7MBP75RA-120-05
214 IGBT 7-PACK IPM 7MBP75RA120
215 IGBT 7-PACK IPM 7MBP75RJ120
216 IGBT 7-PACK 7MBP75RJ120-50
217 IGBT 7-PACK 7MBR100U2B060-50
218 IGBT 7MBR100U4B120-50
219 IGBT 7-PACK 7MBR100VB060-50
220 IGBT 7-PACK 7MBR100VN120-50
221 IGBT 7-PACK 7MBR100VR060-50
222 IGBT 7-PACK 7MBR100VR120-50
223 IGBT 7-PACK 7MBR150VN120-50
224 IGBT 7-PACK 7MBR150VR060-50
225 IGBT 7-PACK 7MBR150VR120-50
226 IGBT 7MBR15SA120-50
227 IGBT 7MBR25NF120
228 IGBT 7-PACK 7MBR25SA120-50
229 IGBT 7-PACK 7MBR25UA120-50
230 IGBT 7MBR25VA-120-50
231 IGBT 7-PACK 7MBR25VM120-50
232 IGBT 7-PACK 7MBR25VP120-50
233 IGBT 7-PACK 7MBR30NE060
234 IGBT 7-PACK 7MBR30U2A060-50
235 IGBT 7-PACK 7MBR35SB120
236 IGBT 7MBR35SB120-50
237 IGBT 7MBR35SD120-50
238 IGBT 7-PACK 7MBR35U4P120 بدون دیتا
239 IGBT 7-PACK 7MBR35UA120-50
240 IGBT 7-PACK 7MBR35UB120-50
241 IGBT 7-PACK 7MBR35VA120-50
242 IGBT 7MBR35VA120-50
243 IGBT 7-PACK 7MBR35VB120-50
244 IGBT 7MBR35VM120-50
245 IGBT 7-PACK 7MBR35VP120-50
246 IGBT 7MBR50NE-060
247 IGBT 7-PACK 7MBR50NH060 بدون دیتا
248 IGBT 7-PACK 7MBR50SA060-50
249 IGBT 7-PACK 7MBR50SB120
250 IGBT 7MBR50SB120-50
251 IGBT 7-PACK دارای کانورتر داخلی با تریستور و ترمز 7MBR50SD120-50
252 IGBT 7-PACK 7MBR50U2A060-50
253 IGBT 7MBR50U4P120-50 بدون دیتا
254 IGBT 7MBR50UA120-50
255 IGBT 7MBR50UB120-50
256 IGBT 7-PACK 7MBR50VA060-50
257 IGBT 7-PACK 7MBR50VB120-50
258 IGBT 7-PACK 7MBR50VM120-50
259 ماژول IGBT 7MBR50VN120-50
260 IGBT 7-PACK 7MBR50VP060-50
261 IGBT 7-PACK 7MBR50VP120-50
262 IGBT 7-PACK 7MBR50VR120-50
263 IGBT 7-PACK 7MBR75U2B-060-50
264 IGBT 7-PACK 7MBR75U4B120
265 IGBT 7MBR75U4B120-50
266 IGBT 7-PACK 7MBR75VB060-50
267 IGBT 7-PACK 7MBR75VB120-50
268 IGBT 7MBR75VR120-50
269 دیود شاتکی 80CNQ045ASM
270 دیود پیچی 80HFR120 بدون دیتا
271 دیود پیچی 85HF120
272 دیود پیچی 85HF160
273 دیود پیچی 85HFR12
274 پل دیود-تریستور 91MT160KB
275 ولوم تک دور ABW1-100R
276 ولوم تک دور ABW1-220R
277 ولوم تک دور ABW1-25K
278 ولوم تک دور ABW1-500R
279 ولوم تک دور ABW1-50K
280 وریستور B32K230
281 وریستور B40K275
282 وریستور B60K275
283 IGBT BSM100GD120DN2
284 IGBT 6-PACK BSM100GD120DN2
285 IGBT 6-PACK BSM100GT120DN2
286 IGBT 6-PACK BSM100GT120DN2
287 IGBT BSM100GT120DN2
288 تک IGBT BSM150GAL120D بدون دیتا
289 IGBT تک BSM150GAL120DN2
290 IGBT BSM150GB120DN2
291 IGBT 6-PACK BSM150GT120DN2
292 IGBT 6-PACK BSM15GD100D
293 IGBT 6-PACK BSM15GD120DN2
294 IGBT تک BSM200GA120DN11
295 IGBT تک BSM200GA120DN2
296 دوبل IGBT BSM200GB120DN2
297 IGBT تک BSM25GAL100D
298 IGBT 6-PACK BSM25GD100D
299 IGBT 6-PACK BSM25GD120DN2
300 IGBT 6-PACK BSM25GD120DN2-پایه بلند
301 IGBT 7-PACK BSM25GP120
302 IGBT تک BSM300GA120DN2
303 IGBT تک BSM300GA160D بدون دیتا
304 دوبل IGBT BSM300GB120DLC
305 IGBT تک BSM400GA120DL
306 IGBT تک BSM400GA120DN2
307 دوبل IGBT BSM50GB100D
308 دوبل IGBT BSM50GB120DN2
309 دوبل IGBT BSM50GB160D بدون دیتا
310 IGBT 6-PACK BSM50GD120DN2
311 IGBT 6-PACK BSM50GD120DN2
312 IGBT 6-PACK BSM50GD60DN2
313 IGBT 7-PACK BSM50GP120
314 IGBT 6-PACK BSM50GX120DN2 بدون دیتا
315 IGBT تک BSM75GAL120D
316 IGBT تک BSM75GAL120DN2
317 دوبل IGBT BSM75GB120DN2
318 IGBT BSM75GD120DLC
319 IGBT 6-PACK BSM75GD120DN2
320 IGBT Chip Technology & Features
321 CURRENT-TRANSDUCER CKSR-50-NP
322 CURRENT-TRANSDUCER CKSR15-NP
323 دوبل IGBT CM1000E2UA-24A بدون دیتا
324 دوبل IGBT CM1000E2UA-24D بدون دیتا
325 دوبل IGBT CM100DY-12H
326 دوبل IGBT CM100DY-24A
327 IGBT CM100DY-24H
328 دوبل IGBT CM100DY-24NF
329 ماژول IGBT 7-PACK CM100RL-24NF
330 IGBT 6-PACK CM100TF-24H
331 ماژول IGBT 6-PACK CM100TU-24F
332 IGBT 6-PACK CM100TX-24T
333 IGBT CM150DY-12H
334 دوبل IGBT CM150DY-12NF
335 دوبل IGBT CM150DY-24A
336 دوبل IGBT CM150DY-24H
337 دوبل IGBT CM150DY-24NF
338 ماژول IGBT CM150RX1-24A بدون دیتا
339 IGBT 6-PACK CM15TF-12E
340 IGBT 6-PACK CM15TF-24E
341 دوبل IGBT CM200DY-24A
342 دوبل IGBT CM200DY-24NF
343 IGBT تک CM200HA-24H
344 IGBT تک CM200HG-130H
345 IGBT 6-PACK CM20TF-12H
346 IGBT 6-PACK CM20TF-24H
347 IGBT 7-PACK CM25MD-24H
348 IGBT 6-PACK CM25MD1-24H
349 دوبل IGBT CM300DU-24F
350 دوبل IGBT CM300DU-24H
351 دوبل IGBT CM300DX-24T
352 دوبل IGBT CM300DY-12NF
353 دوبل IGBT CM300DY-24A
354 دوبل IGBT CM300DY-24NF
355 IGBT 7-PACK CM30MD-12H
356 دوبل IGBT CM400DU-24H
357 دوبل IGBT CM400DY-24A
358 دوبل IGBT CM400DY-24NF
359 تک IGBT CM400HA-24A
360 تک IGBT CM400HA-24H
361 دوبل IGBT CM450DXP-24T
362 تک IGBT CM500HA-34A
363 IGBT 4-Pack CM50BU-24H
364 دوبل IGBT CM50DY-12H
365 دوبل IGBT CM50DY-24H
366 دوبل IGBT CM600DU-24NF
367 IGBT CM600DY-12NF
368 دوبل IGBT CM600DY-24A
369 IGBT تک CM600HA-24A210G
370 IGBT CM600HA-24H
371 دوبل IGBT CM75DY-12H
372 IGBT CM75DY-24H
373 دوبل IGBT CM900DU-24NF
374 IGBT 7-PACK CP10TD1-24A
375 IGBT CP15TD1-24A
376 IGBT CP20TD1-24A
377 IGBT 6-PACK CPV362M4U
378 IGBT 6-PACK CPV363M4F
379 IGBT 6-PACK CPV364M4F
380 تریستور کابلی CS142-12IO8
381 تریستور پیچی CS23-12IO2
382 تریستور پیچی CS35-12IO4
383 ماژول بلوک تریستور تک CSD3080H
384 پل دیود CVM25CC160 بدون دیتا
385 پل دیود سه فاز با تریستور CVM50BB160 بدون دیتا
386 دوبل دیود DD200S33K2C
387 پل دیود با چاپر DDB6U100N12RR
388 پل دیود سه فاز با چاپر Brake DDB6U104N16RR
389 پل دیود با چاپر Brake DDB6U134N16RR
390 پل دیود DDB6U205N16L
391 پل دیود سه فاز DDB6U205N16L (کپی - ساخت چین)
392 پل دیود سه فاز DDB6U215N16L
393 پل دیود سه فاز با چاپر Brake DDB6U75N16W1R
394 پل دیود سه فاز DF100AA160
395 تک IGBT DF150R12RT4
396 پل دیود سه فاز DF200AA160
397 پل دیود سه فاز DF20DB80
398 پل دیود سه فاز DF30CA160
399 پل دیود سه فاز + تریستور DFA100BA160
400 پل دیود سه فاز + تریستور DFA200AA160
401 پل دیود سه فاز + تریستور DFA50BA160
402 دیود پیچی DS17-12A
403 دیود پیچی DS35-16A
404 دیود پیچی DSA17-16A
405 دیود پیچی DSA75-16B
406 دیود پیچی DSAI17-16A
407 دیود پیچی DSAI75-16B
408 دوبل دیود FAST DSEI2X101-12A
409 دیود دوبل Fast DSEI2X31-12B
410 دوبل دیود FAST DSEI2X61-12B
411 دیود تک FAST DSEI60-12A
412 دیود دوبل Fast DSEP2X31-06A
413 دیود پیچی DSI17-12A
414 دیود پیچی DSI75-12B
415 دارلینگتون تک ETF81-060
416 دارلینگتون تک ETG81-050
417 دارلینگتون تک ETK81-050
418 دارلینگتون تک ETK81-060
419 ترانزیستور دارلینگتون تک ETK85-050
420 دارلینگتون تک ETK85-060
421 دارلینگتون تک ETN81-055
422 دارلینگتون تک ETN85/050
423 ترانزیستور دارلینگتون EVK31-050
424 ترانزیستور دارلینگتون دوبل EVK31-060
425 ترانزیستور دارلینگتون دوبل EVK71-060
426 دارلینگتون دوبل EVL31-050
427 ترانزیستور دارلینگتون دوبل EVL32-060
428 ترانزیستور دارلینگتون دوبل EVM31-060
429 دارلینگتون دوبل EVM32-050A
430 IGBT DRIVER EXB840
431 IGBT DRIVER EXB841
432 IGBT 4-Pack F4-100R12KS4
433 IGBT 4-Pack F4-150R12KS4
434 دوبل IGBT F4-400R12KS4-B2
435 IGBT 4-Pack F4-50R12KS4
436 IGBT 4-Pack F4-50R12MS4
437 IGBT 4-Pack F4-75R12KS4
438 Power Mosfet FA57SA50LC
439 IGBT 6-PACK FB20R06KL4
440 IGBT 7-PACK FB20R06KL4-B1
441 تک IGBT FD150R12RT4
442 تک IGBT FD200R12KE3
443 دوبل IGBT FF1000R17IE4
444 دوبل IGBT FF100R12KS4
445 دوبل IGBT FF100R12RT4
446 دوبل IGBT FF1200R17KE3
447 دوبل IGBT FF1200R17KE3-B2
448 دوبل IGBT FF150R12KS4
449 دوبل IGBT FF150R12KT3G
450 دوبل IGBT FF200R12KE4
451 دوبل IGBT FF200R12KS4
452 دوبل IGBT FF200R12KT4
453 IGBT FF300R06KF2
454 دوبل IGBT FF300R12KE3
455 دوبل IGBT FF300R12KE4
456 دوبل IGBT FF300R12KS4
457 دوبل IGBT FF300R12KT4
458 دوبل IGBT FF400R12KT3
459 IGBT دوبل FF400R12KT4
460 دوبل IGBT FF400R12KT4P
461 دوبل IGBT FF450R12KE4
462 IGBT FF450R12KT4
463 IGBT دوبل FF450R12ME3
464 IGBT دوبل FF450R12ME4
465 دوبل IGBT FF450R12ME4_B11
466 دوبل IGBT FF450R17ME4
467 دوبل IGBT FF450R17ME4P
468 IGBT دوبل FF50R06KF2
469 دوبل IGBT FF600R06ME3
470 دوبل IGBT FF600R12KE4
471 IGBT دوبل FF600R12KF4
472 دوبل IGBT FF600R12ME4
473 دوبل IGBT FF600R17ME4
474 دوبل IGBT FF600R17ME4P
475 دوبل IGBT FF75R12RT4
476 دوبل IGBT FF800R12KF4
477 دوبل IGBT FF800R17KE3
478 دوبل IGBT FF900R12IP4
479 تریستور دیسکی FG3000GX-90DA
480 IGBT FGH40N60SMD
481 IGBT تک FGH40N60UFD
482 IGBT FGH60N60SFD
483 IGBT FGH60N60SMD
484 IGBT 7-PACK FP100R12KT3 بدون دیتا
485 IGBT 7-PACK FP100R12KT4
486 IGBT 7-PACK FP10R12W1T4
487 IGBT 7-PACK FP10R12YT3
488 IGBT 7-PACK FP150R12KT4
489 IGBT FP15R06YE3_B4
490 IGBT 7-PACK FP15R12KE3
491 IGBT 7-PACK FP15R12W1T4
492 IGBT 7-PACK FP15R12YT3
493 IGBT 7-PACK FP20R06YE3_B4 بدون دیتا
494 IGBT 7-PACK FP25R12KT3
495 IGBT 7-PACK FP25R12KT3
496 IGBT 7-PACK FP25R12KT4
497 IGBT 7-PACK FP25R12KT4_B15
498 IGBT FP25R12W2T4
499 IGBT 7-PACK FP25R12W2T4-B11
500 IGBT 7-PACK FP30R06YE3
501 IGBT 7-PACK FP35R12W2T4
502 IGBT 7-PACK FP40R12KE3G
503 IGBT 7-PACK FP40R12KT3
504 IGBT 7-PACK FP40R12KT3G
505 IGBT FP50R12KE3 بدون دیتا
506 IGBT 7-PACK FP50R12KE3
507 IGBT 7-PACK FP50R12KF4C
508 IGBT 7-PACK FP50R12KS4C
509 IGBT 7-PACK FP50R12KT3
510 IGBT 7-PACK FP50R12KT4
511 IGBT FP75R12KE3
512 IGBT 7-PACK FP75R12KT3
513 IGBT 7-PACK FP75R12KT4
514 IGBT 6-PACK FS100R12KE3
515 IGBT FS100R12KT3
516 IGBT 6-PACK FS100R12KT4G
517 IGBT 6-PACK FS150R12KE3
518 IGBT 6-PACK FS150R12KT3
519 IGBT 6-PACK FS150R12KT4
520 IGBT 6-PACK FS150R12KT4-B11
521 IGBT 6-PACK FS15R12YT3
522 IGBT 6-PACK FS20R06VE3_B2
523 IGBT 6-PACK FS225R12KE3
524 IGBT 6-PACK FS300R12KE3
525 IGBT 6-PACK FS450R12KE3
526 IGBT MODULE+DRIVE FS450R12KE3AGDR-71CS بدون دیتا
527 IGBT 6-PACK FS500R17OE4D
528 IGBT 6-PACK FS50R12KE3
529 IGBT 6-PACK FS75R12KE3
530 IGBT 6-PACK FS75R12KE3G
531 IGBT 6-PACK FS75R12KT3
532 IGBT 6-PACK FS75R12KT3G
533 IGBT 6-PACK FS75R12KT4_B15
534 IGBT FSBB30CH60C
535 IGBT 6-PACK FSBB30CH60F
536 Smart Power Module IGBT FSBS15CH60AA
537 IGBT FSBS15CH60F
538 IGBT تک FZ1200R12KE3
539 IGBT دوبل FZ1200R12KL4C بدون دیتا
540 IGBT FZ1200R17KF4C
541 IGBT تک FZ1600R12KE3
542 IGBT تک FZ200R12KF
543 IGBT تک FZ400R12KE3
544 IGBT تک FZ400R12KE4
545 IGBT تک FZ400R12KS4
546 IGBT تک FZ400R12KS4P
547 IGBT تک FZ400R17KE3
548 IGBT تک FZ400R17KE4
549 IGBT تک FZ600R12KE3
550 IGBT تک FZ600R12KE4
551 IGBT تک FZ600R12KP4
552 IGBT تک FZ600R12KS4
553 IGBT تک FZ600R17KE3
554 IGBT تک FZ600R17KE4
555 IGBT تک FZ800R12KE3
556 IGBT تک FZ800R12KF4
557 IGBT تک FZ900R12KE4
558 SSR G3TB-ODX03P
559 پل دیود تک فاز GBPC3510
560 پل دیود تک فاز GBPC5010
561 تک IGBT GT60M301
562 IGBT GT60M303
563 تک IGBT GT60N321
564 دوبل SSR H12D4840D بدون دیتا
565 CURRENT-TRANSDUCER HAS100-S
566 CURRENT-TRANSDUCER HAS200-S
567 CURRENT-TRANSDUCER HAS300-S
568 CURRENT-TRANSDUCER HAS400-S
569 CURRENT-TRANSDUCER HAS50-S
570 CURRENT-TRANSDUCER HAS500-S
571 CURRENT-TRANSDUCER HAS600-S
572 CURRENT-TRANSDUCER HAT1000S
573 IGBT DRIVER HCPL-316J
574 IGBT HGTG11N120CND
575 CURRENT-TRANSDUCER HTB300-P
576 CURRENT-TRANSDUCER HTFS800-P
577 CURRENT-TRANSDUCER HXS20-NP
578 تک IGBT IKW25N120H3
579 تک IGBT IKW30N60H3
580 تک IGBT IKW40N120CS6
581 تک IGBT IKW40N120H3
582 تک IGBT IKW50N60T
583 تک IGBT IKW75N60T بدون دیتا
584 دیود کابلی INRA150N12
585 دیود کابلی INRA150R12
586 دیود کابلی INRA400R12 بدون دیتا
587 پاور ماسفت دوبل IRFK2D450
588 Power Mosfet IRFP264N
589 Power Mosfet IRFP460
590 IGBT تک IRG4PH50UD
591 دوبل IGBT IRGTI200F06
592 دیود دوبل IRKD236/16
593 تریستور دوبل IRKT142-12
594 IGBT تک IXA60IF1200NA
595 IGBT IXDH20N120D1
596 Power Mosfet IXFN24N100
597 Power Mosfet IXFN38N100P
598 ماسفت IXFN38N100Q2
599 ماسفت IXFN48N49 بدون دیتا
600 Power Mosfet IXFN80N50P
601 Power Mosfet IXFN80N60P3
602 Power Mosfet IXFP16N50P
603 IGBT تک IXGH30N60C2
604 تک IGBT IXGH32N90B2D1
605 IGBT تک IXGH48N60C3
606 IGBT IXGH48N60C3D1
607 Power Mosfet IXKP20N60C5
608 IGBT تک IXLF19N220A
609 IGBT تک IXLF19N250A
610 IGBT تک IXSN80N60AU1
611 Power Mosfet IXTP180N10T
612 Power Mosfet IXTP44N10T
613 Power Mosfet IXTP64N055T
614 Power Mosfet IXTP8N50P
615 IGBT 7-PACK K209A03
616 IGBT K40T1202
617 پل دیود تک فاز KBP210TB-HT
618 پل دیود تک فاز KBPC3510
619 پل دیود تک فاز KBPC4010
620 پل دیود تک فاز KBPC4510 بدون دیتا
621 پل دیود تک فاز KBPC5010
622 پل دیود تک فاز KBPC8010
623 دارلینگتون دوبل KD224505
624 دارلینگتون دوبل KD421215A7
625 دارلینگتون دوبل KD421K15
626 IGBT 6-PACK KE7212A1HB بدون دیتا
627 IGBT 6-PACK KE724501 بدون دیتا
628 IGBT 6-PACK KE724502
629 دارلینگتون شش تایی KMK24502HB بدون دیتا
630 خازن اسنابر IGBT KP-3C-1MFD/1000VDC
631 خازن اسنابر IGBT KP-3C-1MFD/1250VDC
632 خازن اسنابر IGBT KP-3C-2.0MFD/1250VDC
633 خازن KP-3C-3MFD/1250VDC
634 خازن اسنابر IGBT KP-3C-3MFD/1500VDC
635 خازن اسنابر IGBT KP6-1MFD/1200VDC
636 خازن اسنابر IGBT KPF-2.0MFD/1250VDC
637 خازن اسنابر IGBT KPF-9-1.5MFD/1000VDC
638 دارلینگتون تک KS524503
639 CURRENT-TRANSDUCER LA100-P
640 CURRENT-TRANSDUCER LA100-TP
641 CURRENT-TRANSDUCER LA200-P
642 CURRENT-TRANSDUCER LA205-S
643 CURRENT-TRANSDUCER LA25-NP
644 CURRENT-TRANSDUCER LA55-P
645 CURRENT-TRANSDUCER LA55-P/SP1
646 IGBT LEC10G1203
647 IGBT LEC15G1207
648 IGBT LEC15G604
649 IGBT LEC20G604
650 IGBT LEC25G1207
651 IGBT LEC30G603 بدون دیتا
652 IGBT LEC50G603
653 IGBT LEF100G602
654 IGBT LEF75G602
655 IGBT LEL15G604
656 CURRENT-TRANSDUCER LF1005-S
657 CURRENT-TRANSDUCER LF1005-S/SP22
658 CURRENT-TRANSDUCER LF205-S
659 CURRENT-TRANSDUCER LF305-S
660 CURRENT-TRANSDUCER LF306-S
661 CURRENT-TRANSDUCER LF310-S
662 CURRENT-TRANSDUCER LF505-S
663 IGBT LFC10G1207
664 IGBT LFC20G603
665 IGBT LFC30G603
666 SSR LS240D8
667 CURRENT-TRANSDUCER LT2005-S
668 CURRENT-TRANSDUCER LTC1000-S/SP1
669 CURRENT-TRANSDUCER LTS25-NP
670 CURRENT-TRANSDUCER LTS6-NP
671 دیود دوبل کاتد مشترک LUF150D60C2
672 دیود کاتد مشترک LUF200D60C2
673 دیود تک LUF300D60 بدون دیتا
674 IGBT LUH100G1201
675 IGBT LUH100G1202
676 دوبل IGBT LUH100G1204
677 IGBT LUH100G602
678 IGBT LUH100G603Z
679 IGBT LUH150G1204
680 IGBT LUH150GG603Z
681 IGBT LUH200G603Z
682 دوبل IGBT LUH200G604
683 IGBT LUH50G1201Z
684 IGBT LUH75G1202
685 IGBT LUH75G602
686 VOLTAGE-TRANSDUCER LV100-1000/SP16
687 Voltage Transducer LV25-P
688 دیود کاتد مشترک LVF300D60C2 بدون دیتا
689 دیود دوبل LVF300D60S1 بدون دیتا
690 IGBT LVH150G1201Z
691 IGBT LVH150G602Z
692 IGBT LVH200G1201Z
693 IGBT LVH200G1202
694 IGBT LVH200G602
695 IGBT LVH200G602Z
696 IGBT LVH300G603Z
697 IGBT LVH400G603Z
698 IGBT LWH100G1201 بدون دیتا
699 IGBT LWH150G1201
700 IGBT LWH150G1202
701 IGBT LWH200G1201
702 IGBT LWH200G1202
703 IGBT LWH200G1203
704 IGBT LWH300G1201
705 IGBT LWH300G1203
706 IGBT LWH400G1207
707 دیود دیسکی فست (چینی) M1022LC20 بدون دیتا
708 دیود دیسکی فست (چینی) M3770ZC200
709 پل دیود نیم موج M50100THC1600
710 IGBT DRIVER M57962AL-R
711 دوبل تریستور MCC132-08IO1
712 دوبل تریستور MCC132-12IO1
713 دوبل تریستور MCC132-14IO1
714 تریستور دوبل MCC132-16io1
715 دوبل تریستور MCC132-18IO1
716 تریستور دوبل MCC161-20io1
717 دوبل تریستور MCC162-08IO1
718 دوبل تریستور MCC162-16io1
719 دوبل تریستور MCC200-16IO1
720 دوبل تریستور MCC21-08IO8B
721 دوبل تریستور MCC21-12IO8B
722 دوبل تریستور MCC21-14IO8B
723 دوبل تریستور MCC21-16IO8B
724 دوبل تریستور MCC250-08IO1
725 دوبل تریستور MCC250-12IO1
726 دوبل تریستور MCC250-14IO1
727 دوبل تریستور MCC250-16IO1
728 دوبل تریستور MCC250-18IO1
729 دوبل تریستور MCC255-16IO1
730 دوبل تریستور MCC26-08IO1B
731 دوبل تریستور MCC26-08IO8B
732 دوبل تریستور MCC26-12IO1B
733 تریستور دوبل MCC26-12IO8B
734 دوبل تریستور MCC26-14IO1B
735 تریستور دوبل MCC26-14IO8B
736 تریستور دوبل MCC26-16IO1B
737 دوبل تریستور MCC26-16IO8B
738 تریستور دوبل MCC310-14IO1
739 دوبل تریستور MCC310-16IO1
740 دوبل تریستور MCC312-12IO1
741 دوبل تریستور MCC312-14IO1
742 دوبل تریستور MCC312-16IO1
743 دوبل تریستور MCC312-18IO1
744 دوبل تریستور MCC44-08IO1B
745 دوبل تریستور MCC44-08IO8B
746 تریستور دوبل MCC44-12
747 دوبل تریستور MCC44-12IO1B
748 دوبل تریستور MCC44-12IO8B
749 دوبل تریستور MCC44-14IO1B
750 دوبل تریستور MCC44-14IO8B
751 دوبل تریستور MCC44-16IO1B
752 دوبل تریستور MCC44-16IO8B
753 دوبل تریستور MCC44-18IO1B
754 دوبل تریستور MCC44-18IO8B
755 دوبل تریستور MCC501-12IO1
756 دوبل تریستور MCC501-12IO2
757 دوبل تریستور MCC501-14IO1
758 دوبل تریستور MCC501-14IO2
759 تریستور دوبل MCC501-16io1
760 دوبل تریستور MCC501-16IO2
761 تریستور دوبل MCC501-18iO2
762 تریستور دوبل MCC552-16iO2
763 دوبل تریستور MCC56-08IO1B
764 دوبل تریستور MCC56-08IO8B
765 دوبل تریستور MCC56-12iO1B
766 تریستور دوبل MCC56-12IO1B
767 دوبل تریستور MCC56-12IO8B
768 دوبل تریستور MCC56-14IO1
769 دوبل تریستور MCC56-14IO1B
770 دوبل تریستور MCC56-14IO8B
771 دوبل تریستور MCC56-16IO1
772 دوبل تریستور MCC56-16IO1B
773 دوبل تریستور MCC56-16IO8B
774 دوبل تریستور MCC56-18IO1B
775 دوبل تریستور MCC56-18IO8B
776 دوبل تریستور MCC60-16IO1B
777 دوبل تریستور MCC72-08IO1B
778 دوبل تریستور MCC72-08IO8B
779 دوبل تریستور MCC72-12IO1B
780 تریستور دوبل MCC72-12IO1B
781 تریستور دوبل MCC72-12io8B
782 دوبل تریستور MCC72-14IO1B
783 دوبل تریستور MCC72-14IO8B
784 دوبل تریستور MCC72-16IO1B
785 دوبل تریستور MCC72-16IO8B
786 تریستور دوبل MCC72-18IO1
787 دوبل تریستور MCC94-20IO1B
788 دوبل تریستور MCC94-22IO1B
789 دوبل تریستور MCC95-08IO1B
790 دوبل تریستور MCC95-08IO8B
791 دوبل تریستور MCC95-12IO1B
792 دوبل تریستور MCC95-12IO8B
793 دوبل تریستور MCC95-14IO1B
794 دوبل تریستور MCC95-14IO8B
795 دوبل تریستور MCC95-16IO1B
796 دوبل تریستور MCC95-16IO8B
797 تریستور دوبل MCC95-18IO1B
798 دوبل تریستور MCC95-18IO8B
799 دیود - تریستور MCD132-08IO1
800 دیود - تریستور MCD132-12IO1
801 دیود - تریستور MCD132-14IO1
802 دیود - تریستور MCD132-16IO1
803 دیود - تریستور MCD132-18IO1
804 دیود - تریستور MCD162-16IO1
805 دیود - تریستور MCD162-16IO1B
806 دیود - تریستور MCD21-16IO1B بدون دیتا
807 دیود - تریستور MCD220-16IO1
808 دیود - تریستور MCD225-12IO1
809 دیود - تریستور MCD225-12io1
810 دیود - تریستور MCD225-16IO1
811 دیود - تریستور MCD250-08IO1
812 دیود - تریستور MCD250-12IO1
813 دیود - تریستور MCD250-14IO1
814 دیود - تریستور MCD250-16IO1
815 دیود - تریستور MCD250-18IO1
816 دیود - تریستور MCD255-14IO1
817 دیود - تریستور MCD255-16IO1
818 دیود - تریستور MCD255-16IO1B بدون دیتا
819 دیود - تریستور MCD26-08IO1B
820 دیود - تریستور MCD26-08IO8B
821 دیود - تریستور MCD26-12IO1B
822 دیود - تریستور MCD26-12IO8B
823 دیود - تریستور MCD26-14IO1B
824 دیود - تریستور MCD26-14IO8B
825 دیود - تریستور MCD26-16IO1B
826 دیود - تریستور MCD26-16IO8B
827 دیود - تریستور MCD310-14IO1
828 دیود - تریستور MCD310-16IO1
829 دیود - تریستور MCD312-12IO1
830 دیود - تریستور MCD312-14IO1
831 دیود - تریستور MCD312-14IO1
832 ماژول دیود - تریستور MCD312-16IO1
833 دیود - تریستور MCD312-18IO1
834 دیود - تریستور MCD40-12IO6
835 دیود - تریستور MCD44-08IO1B
836 دیود - تریستور MCD44-08IO8B
837 دیود - تریستور MCD44-12IO1B
838 دیود - تریستور MCD44-12IO8B
839 دیود - تریستور MCD44-14IO1B
840 دیود - تریستور MCD44-14IO8B
841 دیود - تریستور MCD44-16IO1B
842 دیود - تریستور MCD44-16IO8B
843 دیود - تریستور MCD44-18IO1B
844 دیود - تریستور MCD44-18IO8B
845 دیود - تریستور MCD501-12IO1
846 دیود - تریستور MCD501-12IO2
847 دیود - تریستور MCD501-14IO1
848 دیود - تریستور MCD501-14IO2
849 دیود - تریستور MCD501-16IO1
850 دیود - تریستور MCD501-16IO2
851 دیود - تریستور MCD501-18IO1
852 دوبل تریستور MCD501-18IO2
853 دیود - تریستور MCD56-08IO1B
854 دیود - تریستور MCD56-08IO8B
855 دیود - تریستور MCD56-12IO1B
856 دیود - تریستور MCD56-12IO8B
857 دیود - تریستور MCD56-14IO1B
858 دیود - تریستور MCD56-14IO8B
859 دیود - تریستور MCD56-16IO1
860 دیود - تریستور MCD56-16IO1B
861 دیود - تریستور MCD56-16IO1B
862 دیود - تریستور MCD56-16IO8B
863 دیود - تریستور MCD56-18IO1B
864 دیود - تریستور MCD56-18IO8B
865 دیود - تریستور MCD72-08IO8B
866 دیود - تریستور MCD72-12IO1B
867 دیود - تریستور MCD72-12IO8B
868 دیود - تریستور MCD72-14IO1B
869 دیود - تریستور MCD72-14IO8B
870 دیود - تریستور MCD72-16IO1B
871 دیود - تریستور MCD72-18IO1B
872 دیود - تریستور MCD94-20IO1B
873 دیود - تریستور MCD94-22IO1B
874 دیود - تریستور MCD95-08IO1B
875 دیود - تریستور MCD95-08IO8B
876 دیود - تریستور MCD95-12IO1B
877 دیود - تریستور MCD95-12IO8B
878 دیود - تریستور MCD95-14IO1B
879 دیود - تریستور MCD95-14IO8B
880 دیود - تریستور MCD95-16IO1
881 دیود - تریستور MCD95-16IO1B
882 دیود - تریستور MCD95-16IO8B
883 دیود - تریستور MCD95-18IO1B
884 دیود - تریستور MCD95-18IO8B
885 تریستور دوبل MCMA110P1600TA
886 دیود - تریستور MCMA140P1600TA
887 تریستور دوبل MCMA50P1600TA
888 تریستور دوبل MCMA65P1600TA
889 تریستور دوبل MCMA85P1600TA
890 تریستور تک mco100-16io1
891 تریستور تک MCO25-16IO1
892 تریستور تک MCO450-20io1
893 تریستور تک MCO50-12IO1
894 تریستور تک MCO600-18IO1
895 دوبل دیود آند مشترک MDA72-16N1B
896 دیود - تریستور MDC500-22IO1
897 دیود - تریستور MDC501-12IO1
898 دیود - تریستور MDC501-14IO1
899 دیود - تریستور MDC501-16IO1
900 دیود - تریستور MDC501-16IO2
901 دیود - تریستور MDC501-18IO1
902 دیود - تریستور MDC501-18IO2
903 دیود - تریستور MDC56-06IO1B
904 دوبل دیود MDD142-16N1
905 ماژول دیود دوبل MDD160A 1600V بدون دیتا
906 دوبل دیود MDD172-12N1
907 دوبل دیود MDD172-16N1
908 دوبل دیود MDD200-16N1
909 دوبل دیود MDD220-08N1
910 دوبل دیود MDD220-12N1
911 دوبل دیود MDD220-16N1
912 دوبل دیود MDD220-18N1
913 دوبل دیود MDD250-16N1
914 دوبل دیود MDD255-16N1
915 دوبل دیود MDD26-12N1B
916 دوبل دیود MDD310-08N1
917 دوبل دیود MDD310-12N1
918 دوبل دیود MDD310-14N1
919 دوبل دیود MDD310-16N1
920 دوبل دیود MDD310-20N1
921 دوبل دیود MDD310-22N1
922 دوبل دیود MDD312-12N1
923 دوبل دیود MDD312-16N1
924 دوبل دیود MDD44-08N1B
925 دوبل دیود MDD44-12N1B
926 دوبل دیود MDD44-14N1B
927 دوبل دیود MDD44-16N1B
928 دیود دوبل MDD44-18N1B
929 دوبل دیود MDD56-12N1B
930 دیود دوبل MDD56-16N1B
931 دوبل دیود MDD710-22N2
932 دوبل دیود MDD72-16N1B
933 دوبل دیود MDD810-16N2
934 دوبل دیود MDD95-12N1B
935 دوبل دیود MDD95-16N1B
936 دیود تک MDO1201-14N1
937 دیود تک MDO1201-18N1
938 دیود تک MDO1201-22N1
939 دیود تک MDO500-16N1
940 پل دیود MDQ100-16 بدون دیتا
941 پل دیود تک فاز MDQ200-16
942 پل دیود MDS100-16 بدون دیتا
943 پل دیود سه فاز MDS200-16
944 دوبل دیود MEA300-06DA
945 دوبل دیود فست MEE250-12DA
946 دوبل دیود کاتد مشترک MEK350-02DA
947 دوبل دیود کاتد مشترک MEK600-04DA
948 ماژول دیود-تریستور MFC90A1600V بدون دیتا
949 ترانزیستور دارلینگتون MG100G2YL1
950 دوبل IGBT MG100J2YS1 بدون دیتا
951 IGBT دوبل MG100J2YS45
952 IGBT MG100Q2YS1
953 دارلینگتون دوبل MG150G2YL1
954 IGBT تک MG150J1BS11
955 دوبل IGBT MG150J2YS40 بدون دیتا
956 IGBT دوبل MG150J2YS45
957 دارلینگتون دوبل MG150M2YK1
958 IGBT دوبل MG150N2YS40
959 دارلینگتون دوبل MG150Q2YK1
960 IGBT دوبل MG150Q2YS51
961 دوبل IGBT MG150Q2YS91 بدون دیتا
962 دارلینگتون شش تایی MG15G4GL1 بدون دیتا
963 دارلینگتون شش تایی MG15G6EL1
964 IGBT 6-PACK MG15J6ES1
965 دارلینگتون شش تایی MG15N6EK1
966 IGBT 6-PACK MG15Q6ES1
967 IGBT 6-PACK MG15Q6ES42
968 دوبل IGBT MG200J2YS11 بدون دیتا
969 ماژول IGBT دوبل MG200J2YS45
970 تک IGBT MG200N1US1 بدون دیتا
971 IGBT تک MG200Q1JS9
972 دوبل IGBT MG200Q2YS50
973 دارلینگتون شش تایی MG20G6EL1
974 IGBT 6-PACK MG25Q6ES42
975 دارلینگتون تک MG300H1UL1
976 دوبل IGBT MG300J2YS45
977 IGBT دوبل MG300J2YS50
978 دوبل IGBT MG300Q2YS65H
979 دارلینگتون تک MG30G1BL2
980 دارلینگتون تک MG30H1BL1 بدون دیتا
981 IGBT تک MG400J1US51
982 دوبل IGBT MG400J2YS50
983 IGBT MG400Q1US1
984 تک IGBT MG400Q1US2 بدون دیتا
985 تک IGBT MG400Q1US65H
986 دوبل IGBT MG400V2YS60A
987 دوبل IGBT MG50J2YS45
988 دوبل IGBT MG50N2YS1
989 دوبل IGBT MG50Q2YS91
990 IGBT MG50Q6ES41
991 دوبل IGBT MG600J2YS61A
992 تک IGBT MG600Q1US61
993 دوبل IGBT MG600Q2YS60A
994 ترانزیستور دارلینگتون دوبل MG75H2CL1
995 تک IGBT MG75H2YS1
996 IGBT MG75J2YS40
997 تک IGBT MG75Q1JS40
998 IGBT تک MG75Q1ZS50
999 دارلینگتون دوبل MG75Q2YK1
1000 دوبل IGBT MG75Q2YS11 بدون دیتا
1001 دوبل IGBT MG75Q2YS42
1002 دوبل IGBT MG75Q2YS51
1003 IGBT Module MG75Q7CSB1X بدون دیتا
1004 IGBT 6-PACK MG8J6ES1
1005 IGBT 6-PACK MG8Q6ES1
1006 IGBT 6-PACK MIG30J951H
1007 ماژول IGBT IPM 7-PACK MIG75Q7CSAOX
1008 خازن اسنابر IGBT MP-4A-0.1MFD/2000VDC
1009 خازن اسنابر IGBT MP4-1.2MFD/2500VDC
1010 IGBT 6-PACK MP6752
1011 IGBT MUBW30-12A6
1012 IGBT 7-PACK MUBW50-12E8
1013 IGBT 7-PACK MUBW75-12T8
1014 دیود Ultrafast MUR820G
1015 IGBT 6-PACK MWI15-12A7
1016 پل دیود تک فاز نعلی MXG50-16
1017 پل دیود تک فاز نعلی MXY50-16
1018 تریستور کابلی N0131SH160
1019 تریستور دیسکی فاز کنترل(اصلی UK) N0392WC160
1020 تریستور دیسکی فاز کنترل (اصلی UK) N0465WN140
1021 تریستور دیسکی فاز کنترل (اصلی UK) N0465WN160
1022 تریستور دیسکی فاز کنترل(اصلی UK) N0530YN250
1023 تریستور دیسکی فاز کنترل(چینی) N0734YS160
1024 تریستور دیسکی فاز کنترل N0782YS160
1025 تریستور دیسکی فاز کنترل(اصلی UK) N0795YN180
1026 تریستور دیسکی فاز کنترل(اصلی UK) N0910LC260
1027 تریستور دیسکی فاز کنترل N0910LS260
1028 تریستور دیسکی فاز کنترل(اصلی UK) N1075LN180
1029 تریستور دیسکی فاز کنترل(اصلی UK) N1114LC180-U9900
1030 تریستور دیسکی فاز کنترل(چینی) N1114LS160
1031 تریستور دیسکی فاز کنترل N1114LS180
1032 تریستور دیسکی فاز کنترل N1265LS150
1033 تریستور دیسکی فاز کنترل N1265LS150
1034 تریستور دیسکی فاز کنترل N1297NS260
1035 تریستور دیسکی فاز کنترل(اصلی UK) N1467NC160 بدون دیتا
1036 تریستور دیسکی فاز کنترل(اصلی UK) N1467NC260
1037 تریستور دیسکی فاز کنترل(چینی) N1467NS160
1038 تریستور دیسکی فاز کنترل N1467NS260
1039 تریستور دیسکی فاز کنترل(چینی) N1588NS260
1040 تریستور دیسکی فاز کنترل(اصلی UK) N1651QK220
1041 تریستور دیسکی فاز کنترل(اصلی UK) N1718NC200
1042 تریستور دیسکی فاز کنترل(چینی) N1718NS160 بدون دیتا
1043 تریستور دیسکی فاز کنترل(اصلی UK) N1802NC160
1044 تریستور دیسکی فاز کنترل N1802NS160
1045 تریستور دیسکی فاز کنترل(اصلی UK) N2046NS120-U9900
1046 تریستور دیسکی فاز کنترل (اصلی UK) N2055MC280
1047 تریستور دیسکی فاز کنترل(چینی) N3012ZC260
1048 تریستور دیسکی فاز کنترل(اصلی UK) N3022ZC160 بدون دیتا
1049 IGBT 7-PACK P084A2006 بدون دیتا
1050 IGBT 7-PACK P549A07
1051 Rectifier+Brake P590J1902
1052 Rectifier+Brake P590J1903
1053 Rectifier+Brake P600I1903
1054 تریستور دوبل PD25F-100
1055 پل تریستوری سه فاز PFB15AA120
1056 پل دیود PGH10016AM
1057 تریستور دوبل PK55F-120
1058 IGBT IPM PM15CEE060 بدون دیتا
1059 IGBT PM200DHA120
1060 IGBT IPM PM20CEE060 بدون دیتا
1061 IGBT 6-PACK PM20CHA060
1062 IGBT IPM PM20CSJ060
1063 IGBT Module PM25RSB120
1064 IGBT IPM PM300DSA120
1065 IGBT-IPM PM30CSJ060
1066 IGBT 6-PACK IPM PM50CSD060
1067 IGBT 6-PACK PM50CSD120
1068 IGBT PM50RLA120
1069 IGBT IPM PM50RSA120
1070 IGBT IPM PM75BWA060 بدون دیتا
1071 ماژول IGBT IPM PM75RL1A120
1072 IGBT IPM PM800HSA120
1073 IGBT PS12036-Y2
1074 IGBT 6-PACK PS21562-P
1075 IGBT PS21765
1076 IGBT Module PS219A4-ASTX
1077 پل دیود تک فاز PSB68-12
1078 پل دیود PSD86-12
1079 پل دیود تک فاز QL100-16
1080 پل دیود تک فاز QL200-16
1081 پل دیود تک فاز QL5010
1082 دارلینگتون تک QM1000HA-24B
1083 دارلینگتون تک QM1000HA-2HB
1084 دارلینگتون دوبل QM100DY-H
1085 دارلینگتون تک QM100E3Y-2H بدون دیتا
1086 دارلینگتون دوبل QM150CY-H
1087 ترانزیستور دارلینگتون دوبل QM150DY-2H
1088 ترانزیستور دارلینگتون دوبل QM150DY-H
1089 دارلینگتون تک QM150E3Y-H بدون دیتا
1090 دارلینگتون تک QM15HA-H
1091 دارلینگتون دوبل QM200DY-2H
1092 دارلینگتون دوبل QM200DY-H
1093 دارلینگتون دوبل QM200DY-HB
1094 دارلینگتون دوبل QM20DX-H
1095 دارلینگتون تک QM300HA-2H
1096 دارلینگتون تک QM300HA-H
1097 دارلینگتون دوبل QM30DX-H بدون دیتا
1098 دارلینگتون تک QM30E3Y-2H
1099 دارلینگتون شش تایی QM30TB-2H
1100 دارلینگتون تک QM400HA-H
1101 دارلینگتون دوبل QM50DX-H بدون دیتا
1102 ترانزیستور دارلینگتون دوبل QM50DY-2H
1103 دارلینگتون دوبل QM50DY-H
1104 دارلینگتون تک QM50HA-H
1105 دارلینگتون تک QM600HA-24B بدون دیتا
1106 دارلینگتون دوبل QM75DY-2H
1107 ترانزیستور دارلینگتون دوبل QM75DY-H
1108 دارلینگتون تک QM75E1Y-H
1109 درایور IGBT QP12W05S-37
1110 تریستور دیسکی فست (اصلی UK) R0472YC12E
1111 تریستور دیسکی فست (اصلی UK) R0830LC14C
1112 تریستور دیسکی فست(اصلی UK) R0878LC20L
1113 تریستور دیسکی فست(اصلی UK) R0929LC12C
1114 تریستور دیسکی فست (چینی) R0929LS12C
1115 تریستور دیسکی فست(اصلی UK) R0929LS12C
1116 تریستور دیسکی فست(اصلی UK) R1124NC20K
1117 تریستور دیسکی فست (چینی) R1127NC32P
1118 تریستور دیسکی فست(اصلی UK) R1275NC20J
1119 تریستور دیسکی فست(اصلی UK) R1275NC20L
1120 تریستور دیسکی فست (اصلی UK) R1275NC21L
1121 تریستور دیسکی فست(اصلی UK) R1275NS20L
1122 تریستور دیسکی فست (چینی) R1275NS21L
1123 تریستور دیسکی فست(اصلی UK) R1446NC12C
1124 تریستور دیسکی فست (چینی) R1446NS12C بدون دیتا
1125 تریستور دیسکی فست(اصلی UK) R1448NC20KDAB
1126 تریستور دیسکی فست (چینی) R2475ZC28N
1127 تریستور دیسکی فست(اصلی UK) R2619ZC20KCAB
1128 تریستور دیسکی فست (چینی) R2619ZC25J
1129 تریستور دیسکی فست (چینی) R2619ZC25K
1130 تریستور دیسکی فست (چینی) R3047TC28N
1131 تریستور دیسکی فست (چینی) R3559TC28N بدون دیتا
1132 پل دیود RM15TB-H
1133 پل دیود سه فاز RM30TB-H
1134 پل دیود سه فاز RM75TC-2H
1135 IGBT 6-PACK SEMiX101GD126HDS
1136 IGBT 6-PACK SEMIX151GD126hds
1137 IGBT Module SEMiX205TMLI12E4B
1138 (Bridge Rectifier Module (halfcontrolled SEMiX241DH16s
1139 IGBT دوبل SEMIX303GB12E4s
1140 IGBT Module SEMIX303GD12E4C
1141 تک IGBT SEMiX402GAR066HDs
1142 تک IGBT SEMiX453GAL12E4s
1143 IGBT 6-PACK SEMIX453GD176HDC
1144 پل دیود سه فاز SEMiX501D17Fs
1145 دوبل IGBT SEMiX503GB126HDs
1146 IGBT دوبل SEMIX604GB12T4S
1147 تک IGBT SEMiX653GAR176HDs
1148 تک IGBT SEMIX703GAL126HDS
1149 دوبل IGBT SEMiX703GB126HDs
1150 دوبل IGBT SEMiX904GB126HDs
1151 پل ترمز SEW8253846
1152 IGBT SGL160N60UFD
1153 IGBT تک SGL60N90D
1154 ترانزیستور دارلینگتون SK100DB100D
1155 تریستور دوبل آنتی پارالل SK120KQ/16
1156 دارلینگتون تک SK150DAR120D بدون دیتا
1157 IGBT 4-Pack SK20MLI066
1158 دارلینگتون تک SK30DAR100DL3 بدون دیتا
1159 دارلینگتون دوبل SK30DB100D بدون دیتا
1160 دارلینگتون دوبل SK30DB100DL3 بدون دیتا
1161 IGBT 6-PACK SK35GD12T4ET
1162 دارلینگتون دوبل SK50DB100D
1163 دارلینگتون دوبل SK50DB100DL3 بدون دیتا
1164 پل دیود سه فاز SK55D16
1165 پل دیود تک فاز SK70B08
1166 تریستور دوبل آنتی پارالل SK70KQ08
1167 IGBT دوبل SK80GM063
1168 پل دیود تک فاز SKB25/12