دسته بندی محصولات (برندها)

6037-7011-2545-9997 : شماره کارت

بانک کشاورزی به نام سعید افکاری

5022-2910-5080-6940 : شماره کارت

بانک پاسارگاد به نام سعید افکاری

6037-9972-9170-4600 : شماره کارت

بانک ملی به نام سعید افکاری

5859-8310-3720-9094 : شماره کارت

بانک تجارت به نام سعید افکاری